Home Notisia Duni Sai Sarani nain 3 Ne’e News Falsu, Amo Paroku: Media Loluwari...

Duni Sai Sarani nain 3 Ne’e News Falsu, Amo Paroku: Media Loluwari Tenke Halo Verifikasaun

1785
0
Parde Paroqui Aimutin hamutuk ho jornalista Loluwari iha konferensia imprensa. [Foto: Marcio Morato Pinto | 24.10.2020]

Reportazen Marcio Morato Pinto

“Karik notisia ne’e sala, nia lori Media Loluwari nia naran husu deskulpa ba Amo Pároku Aimutin no mos katekista sira hotu”. Jornalista Herkulanus

Relasiona ho nutisia ne’ebe fo sai hosi media online Loluwari ne’ebe hateten padre paroku Ai-mutin duni sai sarani nain tolu, bainhira atu komunga katak nutisia ne’e la los.

Liu hosi konferensia imprensa padre paroku Aimutin, Emmanuel Lelo-Talok dehan katak notisia ne’ebe hakerek hosi jornalista Herkulanus fó sai iha media online Loluwari ne’e la los.

“Pároku Aimutin la duni sai sarani nain tolu, iha sarani nain lima sira mai, atu simu komuniaun maibé la liu husi preosesu. Ho nune’e ami prosesa sira tuir dalan, hodi deklara katak sira labele simu lai. Tamba katequista prepara ema durante fulan sia no doutrina fulan 6 no ema hamutuk atus lima resin no despacho hosi Amo pároku hamutuk 507 maibé to’o iha missa Katekumeno, total sai tiha 512, então nain lima seluk ne mai hosi ne’ebe”, dehan Padre Pároku Aimutin, Emmanuel Lelo-Talok, iha Igreja Paroquial Aimutin, sesta feira 23/10.

Padre Pároku haktuir katak atu simu sakaramentu, ema presiza halo preparasaun ne’ebe diak no naruk hosi katekista sira no responsavel paroquia nian, tamba formasaun importante ba sakramentu hotu, hodi nune’e nia bele komprende didiak sakramentu ne’ebe nia atu simu laos hatais Mutin mai deit simu sakramentu.

Hare ba problema ida ne’e, padre Emmanuel ho estrutura paroquia nian no katuas sira tur hamutuk, hodi buka solusaun ba sira nain lima ne’ebe maka la konsege simu komunhaun no ikus mai Pároku Aimutin deside hodi fó ritos komunhaun ba sira nain tolu no nain rua seluk la simu ritos refere, tamba sira nain rua konsiente katak sira kartaun laiha no sira deside fila rasik ba uma no sira nain lima kartaun katekumenu nian laiha hotu.

“Ami deside sira nain tolu, Feto rua no mane ida maka simu primeira komunhaun adisional iha loron 16 Outubro iha kapelinha residencia nian. Razaun tamba sira la partisipa máximu iha formasaun no sira laiha kartaun katekumenu nian, ne’e signifika katak ema laiha preparadu, nune’e ho laran luak ami prosesa sira tuir ami nia laran luak no uza ami nia fuan”, dehan Padre Emmanuel.

Nune’e Padre hatutan katak lori uma kreda nia naran, haraik ona perdua ba sira nia sala ne’ebe maka sira halo ona.

“Nudar uma kreda fó perdaun ba nia sarani sira ne’ebe maka halo ona sala, tamba uma kreda nia funsaun maka Mater et Magistra, inan hanorin ami, nune’e uma kreda sempre perdua ita lalais”, tenik Amo.

Iha fatin hanesan Jaime da Costa ne’ebe halo entrevista ho jornalista Herkulanus, husu deskulpa iha konferensia imprensa no nia rekonnese kata iha altura ne’eba nia la partisipa missa eukaristia ba ritos komunhaun nian ne’ebe realiza iha Paroquia Aimutin.

“Nudar sarani ida no nudar ema sala nain, hau husu deskulpa ba Amo Papa iha Roma, ba Bispo sira no mos ba Padre sira hotu, ba lia fuan sala sira no ladiak sira ne’ebe maka hau hatoo, hau husu deskulpa”, dehan Jaime Soares da Costa.

Jaime haktuir katak bainhira jornalista ida hakarak halo entrevista, maka nia sei koalia no explika tuir saida maka nia hatene no hare, maibé Jaime mos tenik katak momentu ne’eba jornalista Herkulanus halao entrevista, nia rekomenda atu jornalista ne’e ba konfirma ho Padre Pároku konaba asuntu ne’e, atu nune’e bele hatene katak informasaun ne’ebe nia fó sai ne’e los ka lae.

“Hau mos dehan ba nia se bele ba halo konfirmasaun ho Padre Pároku, maibé nia ba konfirma fali ho Chefe de Bairo. Tamba ne’e, hau fiar katak Padre Pároku ho laran luak sei la lori jornalista ne’e ba iha tribunal, tamba Amo hamrik nudar Jesus Crsito sempre fo perdua ba ema, nune’e hau fiar Amo mos bele perdua no Conselho Patroral mos bele perdua”, tenik Jaime Soares.

Secretaria I, Conselho Pastoral, Olinda Maria haktuir katak sakramentu ne’ebe halo iha semana kotuk ne’e sakramentu komunhão laos Baptismo, tamba ne’e presiza halo konfirmasaun uluk molok hatoo informasaun ba jornalsita no publiku.

Iha fatin hanesan jornalista hosi Media Loluwari, Herkulanus Gomes, ne’ebe hakerek notisia iha loron 20 Outubro 2020,  deklara katak notisia ne’ebe nia fó sai ba publiku, bazea ba fontes nia liafuan, ne’ebe koalia ba nia bainhira halo entrevista.

“Hau hakarak halo klarifikasaun katak, notisia ne’ebe hau hakerek mai hosi fontes sira ne’ebe hau halo entrevista, hau hakerek tuir buat ne’ebe maka sira koalia, laos hau hakerek tuir hau nia hakarak. Momentu neba hau atu mai konfirma ho Paroquia, maibé hau to’o iha fatin ida ne’e rona husi sarani ida hateten mai hau katak, Amo sai hela tamba kareta laiha”, dehan Herkulanus.

Herkulanus hatutan katak karik notisia ne’e sala, nia lori Media Loluwari nia naran husu deskulpa ba Amo Pároku Aimutin no mos katekista sira hotu.

Iha fatin hanesan Katekista Paroquia Aimutin, Apolonia Ramos Viegas hateten durante formasaun sempre iha lista prezensa ba katekumenu sira, atu nune’e bele hatene prezensa sira nian.

Katekista salienta katak katekumenu nain lima la tuir formasaun ho seriu no sira la kompleta dokumentus ne’ebe maka aroquia fo sai ona.

Amo Paroku rekomenda atu media Loluwari foti medidas hodi delete ka halakon noticia falsa ne’ebe sira publika ona, no padre ne’e espera katak Loluwari sei fó sai fali notisia ne’ebe los ba publiku no hetan verifikasaun ne’ebe los.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here