Home Meio Ambiente Rai Museu Fatin Hamulak Ba Udan Been, Gualdinha: Se ANPM Uza Fatin...

Rai Museu Fatin Hamulak Ba Udan Been, Gualdinha: Se ANPM Uza Fatin Ne’e Fo Ameasa Udan La Mai

558
0
Rede ba Rai halo enkontru ho komunidade Ilimanu sira. [Foto: Francisco JDA | 25.10.2020]

Reportazen Francisco JDA

“Rai Museu ne’e ami nia rai kedas, ami hakarak kompania ruma atu mai tama, maibé tenke hatene nain ba rai museu ne’e, dadaunn ne’e seidauk fo impaktu makaas, maibé se iha duni investimentu sei fo ameasa makas liu tan kona ba bee moos no la iha udan been no ai-han. Ami la aseita ANPM atu halo investimentu iha are Museu ne’e”, Gualdinha da Cunha.

Organizasaun Naun Governamental Rede ba Rai,(RBR) ho parseiro sira halao mediasaun konaba planu hosi Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM), ne’ebe sei halo investimentu fatuk marmer iha rai Ilimanu, postu administrativu Laklo, municipiu Manatuto.

Relasiona ho fatin ne’ebe atu halo investimentu, komunidade la aseita atu uza fatin refere, tanba fatin ne’e nudar ritual kultura no protejidu, tanba ne’e komunidade husu ANPM halao iha fatin seluk.

Koordenador Nasional Rede ba Rai, Pedro Hortencio Vieira ba Neon Metin katak maske tuir planu ANMP atu halo investimentu ka esplorasaun ba area Museu aldeia Ilimanu, maibé Rede  ba Rai sei kontinua halo advokasia no ajuda komunidade sira atu defende sira nia direitu tradisionál, katak esplorasaun ne’e lao la diak bainhira ema la halo konsultasaun.

“Tempu tuir mai ami, informa beibeik sira nia informasaun publikamente maibé Rede ba Rai iha planu atu lori reprezentante komunidade balun hamutuk ho Rede ba Rai hasoru ANPM, atu koalia konaba komunidade nia preokupasaun,  ita akompanha hela sira la aseita ba kompania ne’ebe halo esplorasaun, liuliu iha Museu, komunidade hatete katak area seluk ema bele esplora maibé Museu sira labele mai halo esplorasaun, tanba ida ne’e iha tempu beila kedas sira sei uja fatin ritual, hodi hamulak bolu udan been, anin ba moris komunidade nian”, hatete Kordenador Nasional Rede ba Rai iha Laklo, aldeia Ilimanu, 24/10.

Nia dehan, Rede ba Rai sei prontu nafatin hamutuk ho komunidade, atu levanta sira nia preokupasaun, tanba sira sente katak kazu ida ne’ebe viola sira nia direitu, atu sobu sira nia lisan

Iha Fatin hanesan, Porta Voz Komunidade Ilimanu Bartolomeu da Cunha ba Neon Metin husu ministériu relevante atu tulun komunidade Ilimanu defende direitu tradisionál bazeia ba lei ne’ebe vigor.

“Komunidade laos kansela planu ANPM maibé bele loke fali iha area Weua ou Maruikrate, tanba atividade refere bele prejudika ami nia kultura ba fatin protejida, istoriku no ambiente ne’ebe garante iha futuru, iha knua Museu fahe ba aimatan tolu no servisu hamutuk hodi servi lisan refere”, hatete Porta Voz Komunidade Ilimanu Bartolomeu da Cunha

Nia dehan relasaun ho fatuk marmer ne’ebe iha bairo Museu, sai hanesan fatin sagradu ne’ebe relevante ho kultura, hodi hatún no hasae udan been nune’e mos komunidade nafatin konserva no kuidadu atu ema labele tama arbiru bainhira la iha konsiderasaun.

Hafoin iha mediasaun Neon Metin dadalia ho komunidade feto, Guldinha da Cunha, ba Neon Metin nia hateten, nia parte sente triste tebes, tanba se investimentu nee mak akontese sei prejudika liu tan komunidade nia kultura, ba hasae udan been no hatún udan been.

“Rai Museu ne’e ami nia rai kedas, ami hakarak kompania ruma atu mai tama, maibé tenke hatene nain ba rai museu ne’e, dadaunn ne’e seidauk fo impaktu makaas, maibé se iha duni investimentu sei fo ameasa makas liu tan kona ba bee moos no la iha udan been no ai-han. Ami la aseita ANPM atu halo investimentu iha are Museu ne’e”, hateten Gualdinha da Cunha.

Komunidade ne’ebe hela iha aldeia Ilimanu uma kain hamutuk 120, total populasaun hamutuk 680 resin no populasaun maioria moris nudar agrikultura, peska no kasa. Bainhira nutisia ne’e hasae, Neon Metin sedauk halo konfirmasaun ho parte ANPM.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here