Home Notisia RHTO: Media Balun nian Kobertura Sedauk Uza Termolojia Ba Ema Ho Difisiensia

RHTO: Media Balun nian Kobertura Sedauk Uza Termolojia Ba Ema Ho Difisiensia

316
0
Koordenador Projetu Inklusaun Difisiensia ba Dezastre RHTO, Paulo da Silva Neves. [Foto: Copyright Oxfam | 09.02.2021]

Repotazen Adalgisa Pereira

ACBID ho Oxfam organiza formasaun ba jornalista konaba oinsa halo reportazen ne’ebe inklzivu no asesibel, liu-liu bai ha situasaun dezastre naturais akontese, ne’ebe hetan risku boot liu mak ema ho difisiensia sira.

Formasaun refere ne’ebe parseria ho Ra’es Hadomi Timor (RHTO) organiza formasaun ne’e ho objetivu hasae konnesementu jornalista sira nian oinsa halo kobertura ne’ebe inkluzivu.

Iha aprezentasaun hosi  Koordenador Projetu Inklusaun Difisiensia ba Dezastre RHTO, Paulo da Silva Neves hateten konsiensia media sira halo tuir valor sentiment umanu, maibe nia prosesu inkluzaun lolos, seidauk iha formasaun ruma no seidauk intende ho diak

“Hanesan difulga informasaun ruma karik hanesan difisiensia matan ,tilun ne’e uza instrumentu saida mak bele hetan informasaun, hanesan kolega sira ne’ebe ba tipu difisiensia fisiku no balun ne’ebe mak la afeita ba sensorial nia fasil atu asesu ba informasaun”, dehan  Paul da Silva Neves iha eskritoriu Cruz Vermelha Timor-Leste, 08/02.

Nia dehan tuir observasaun jeral media balun seidauk uza termolojia ba ema ho difisiensia sira, tamba sei uza nafatin lia fuan normal no la normal tanba seidauk masimu ba formasaun inklusaun difisiensia.

“Iha media balun ne’ebe mak sei uza liafuan normal la normal maibe sira temi difisiensia maibe sira intrepreta fali ema difisiente la normal. Tanba lia fuan normal no la normal ne’e liafuan diskriminativu, ita bo’ot indentifika ha’u la normal, ha’u labele koalia iha ita bo’ot nia oin”, dehan Paulo da Silva Neves 

Paulo informa katak jornalista sira mos sedauk iha dadus rasik konaba ema ho difisiensia sira ne’ebe moris iha fatin risku sira, iha area rural sira bainhira akontese dezastre naturais

RHTO rekonmenda ba instituisaun no asosiasaun media nian atu koordena ho organizasaun difisiensia iha futuru no husu mos ba governu ba Orsamentu Jeral Estadu 2022 tau osan hodi haree ekipamentu media nian hanesan mesin braille (ba maluk difisiensia matan) no orsamentu formasaun ba media sira atu hasae kapasidade konaba kobertura ne’ebe inkluzivu.

Iha fatin hanesan Martino Guterres difisiensia matan mos hateten media bele reforsa kobertura konaba ema ho difisiensia ne’ebe moris iha fatin risku sira, hodi influensia governu harii dezenvolvimentu inkluzivu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here