Home EduTek MEJD Fo Rekoñesimentu ba Melhores Manorin na’in 6, Mariano: Viver é...

MEJD Fo Rekoñesimentu ba Melhores Manorin na’in 6, Mariano: Viver é para Server

689
0
Manorin nain 6 ne'ebe simu rekonesmentu hosi MEJD. [Foto: Santina Lucia da Costa | 28.10.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Ministeriu Edukasaun Juventude Desportu (MEJD) fo rekoñesimentu ba manorin na’in neen, tanba durante ne’e sira fo sira nia vida hodi dezenvolve edukasaun. Rekoñesimentu ba melhores manorin na’in neen iha ambitu komemorasaun fulan Edukasaun, ne’ebe monu iha fulan Outubro, ho tema  iha tinan ida ne’e mak “Edukasaun dahuluk, Edukasaun ba ema hotu’.

Ba jornalista sira Ministru Edukasaun Juventude Desportu (MEJD), Armindo Maia hateten, rekoñesimentu ba melhores ba manorin nain neen reprezenta mos sira seluk ne’ebe fo ona nia vida tomak iha dezenvolve edukasaun

“Manorin na’in nee iha ida mak tinan 80 resin ona, lolos idade reforma ona maibe problema ate agora, ita nia lei kona-ba reforma ne’e seidauk  klaru, ne’ebe reforma laos obrigatoriu ida, tanba ne’e mak balun ne’ebe sei forsa, eskola sempre simu sira, sei hanorin nafatin”, hateten Ministru Armindo Maia iha salaun Ian Martin, INFORDEPE, Balide, 28/10.

Armindo Maia afirma iha manorin na’in 1422 ne’ebe iha idade ona tama reforma, tenki haree buat ne’e hamutuk ho Funsaun Publika hodi trata asuntu ne’e.

Iha fatin hanesan manorin husi Eskola Sekundaria Jeral Dom. Martinho da Costa Lopes, Maliana,   Mariano Moniz Bere Loko ne’ebe hahu hanorin iha tinan 1994 iha ensinu sekundariu katoliku kolejiu Maliana senti orgullu tanba bele hetan rekoñesimentu.

“Hau senti orgullu tanba bele hetan rekoñesimentu, laos foti fo de’it, maibe liuhusi ami nia serbisu di’ak, avaliasaun husi Director eskola, Director munisipiu mai to’o nasional, haree katak ami merese duni hetan kondekorasaun ida ne’e”, dehan Mariano Moniz Bere Loko.

Nia dehan edukasaun tempu invazaun buat hotu ami tauk, ema halo buat ida ami halo tuir de’it, mais agora independensia labarik barak ladun kumpri manorins sira, “maske ami esforsu sira bele hatene saida mak edukasaun, iha independensia ne’e defisil atu eduka, laos ema hotu-hotu, maibe ita haree katak barak mak iha kompetensia di’ak, balun ba eskola hanesan halimar deit”.

Nia hatoo lia menon katak manorin sira tenke iha matoridade serbisu, laos de’it buka osan, maibe oinsa atu serbi ho hau nia moto katak, “viver é para server” ita enkoraja profesores sira ne’ebe mak foinsa’e, serbisu tuir ita nia orariu ne’ebe mak iha, serbisu didi’ak, alende responsavel ba eskola.

Hetan rekoñesimentu ba melhores mak hanesan manorin Filomeno Piedade, Paulo Dias Menezes, Maria Rodis Ut, Mariano Moniz Bere Loko, Cesaltina Terezinha Freitas no Vicente Marçal da Silva.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here