Home Notisia Governu Sei Implementa Sistema Bee Integradu Iha Postu Administraivu 41

Governu Sei Implementa Sistema Bee Integradu Iha Postu Administraivu 41

283
0
komunidade sira ho nia oan sira lori jerigen hodi ba kuru bee moos. [Foto: copyright google | 18.11.2020]

Reportazen Francisco JDA

“Ami iha informasaun iha Dili, bee matan maran la barak maibé nia debit mak tun, bain loron foin dadaun udan mais la konsege hasae nia debit, entaun halo komunidade sira asesu mais la sustentavel durante sistema bee, maibé ekipa task forse kontinua esforsu”. Diretor Gustavu

Bee moos mak fo moris ba humanu, bainhir ema ida to’o ohin loron sedauk asesu bee mos, signifika nia sei moris kiak nia laran, tanba Konstituisaun RDTL rasik garante ema hotu tenke moris ho dignu no asesu ba buat hotu, liu-liu bee moos.

Relasiona ho situasaun ne’ee maioria komunidade hasoru konaba susar atu asesu bee moos, ba jornalista sira Diretor Jeral Agua Sanementu, Gustavu da Cruz hateten iha dadus rua mak hanesan sistema informasaun ba saneamentu (SIP) ho dadus balun mai hosi sensus 2015 demography Health Survey, hosi dadus ne’e foti medida katak kobertura bee moos iha area urbana atinji ona 85% no iha area rural 76%.

 “Hare hosi persentajen ida ne’e, durante governasaun tinan hira nia laran, ita la halo investimentu iha seitor bee no saneamanetu maibé governu komprometidu atu halo investimentu iha 2021, alem atu halo investimentu iha 2021, halo reforma instituisional para investimentu ne’e bele halo implementasaun ba duni nesesidade ne’ebe durante ne’e ita nia povu halerik”, hateten Diretor Gustavu

Nia hatutan iha tinan 2021 governu orsamenta ona atu halo sistema bee integradu iha capital, postu administrativu 41. Agencia Desenvolvimentu Nasional (AND) halo verifikasaun no enjeinero iha ona terrenu, halo levantamentu iha postu admistrativu sira atu transforma bee, durante ne’e hanesan sistema rural ba sistema urbanu”, hatete Diretor Geral Agua Sanementu  Gustavo da Cruz Iha Hotel Novo Turismo, 17/11

Nia dehan gestaun bee ne’e uluk komunidade mak halo jestaun liu hosi grupu maneja fasilidade, maibé hahú tinan 2021 empresa mak sei toma responsabilidade, atu halo operasaun ba sistema iha kapitál no postu admistrativu sira.

Tuir dadus ema ne’ebe kosumu bee moos iha kapitál Dili hamutuk 17 mill maibé hare hosi numeru ne’e, populasaun Dili hamutuk 200 mill resin. Ho nune’e Diretor Gustavu dehan se halo media ba iha uma kain id,a ema nain 5 to’o 7 signifika foin atingi 35% ne’ebe hetan koneksaun direita hosi sistema públiku, maibé iha mos konsumidores ne’ebe asesu bee hosi fontes apropriadu sira nian, ida ne’e sura kobertura asesu ba bee moos

“Ami iha informasaun iha Dili, bee matan maran la barak maibé nia debit mak tun, bain loron foin dadaun udan mais la konsege hasae nia debit, entaun halo komunidade sira asesu mais la sustentavel durante sistema bee, maibé ekipa task forse kontinua esforsu, halo intervensaun, tanba ne’e husu ita boot sira publika onestu no labele jeneraliza situasaun tanba laos Dili laran tomak bee la iha, suku tomak bee la iha, maibe iha uma kain balun mak asesu bee la diak iha area ne’ebe mak bee arraska. Ami tau mobile tanki iha ne’eba kareta ba tau no komunidade kuru ne’e meius ida, atu hakbesik ba komunidade”, hatete Diretor Geral Agua Saneamentu Gustavo da Cruz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here