Home Analisa Catatan Demonstran Jakarta 19 Novembru 1991: Lorico Aswain Kontra-Ataque ba Diplomasia Indonezia

Catatan Demonstran Jakarta 19 Novembru 1991: Lorico Aswain Kontra-Ataque ba Diplomasia Indonezia

423
0
Loriko Aswain sira momentu halo demonstrasaun iha loron 19 Nov 1991 iha Gedung PBB nia oin - Jakarta. [Foto: arkivu | 18.11.2020]

Hakerek nain Loivacho Nelukala” Pedrito Vieira”

Hafoin militar Indonezia tiru mohu demontrasaun Juventude Timor Leste ba ukun rasik an iha loron 12 Novembru 1991 iha Semiteriu Santa Cruz, Dili, ami estudante Universitaria Timor oan ne’ebe movimenta iha organizasaun klandestina RENETIL iha Indonezia halo reazen lalais hodi responde kedas situasaun moruk ne’e. Ho klandestinamente no rapidu ami kontaktu malu lalais no konsolida liu husi Diresaun RENETIL hodi halo viajen ba kapital Indonezia ho objektivu atu halo marsa hodi protesta brutalismu militar iha manisfestante sira. Atu koordena malu hodi halo planu aksaun mos lafasil ida iha momentu ne’eba tanba husi ami nia hela fatin ba Jakarta nia distansia dok tebes nomos hela namkari iha provinsia ketak-ketak. Distansia husi provinsia ida ba provinsia seluk mos la besik malu. Balu hela iha provinsia Jawa Timur mak hanesan Malang, Surabaya no Jember. Balun iha Jawa Tengah hanesan iha sidade Semarang, Solo, no Salatiga. Hela mos iha Jogja, Bandung, Jakarta no Denpasar. Atu kordena malu no konsentra iha fatin ida sei hasoru desafiu. Tanba, alende la domina teritoria iha sidade bot sira iha Jawa, iha mos movimentu intelijen husi  estadu mk tau matan  ka kontrola hela deit ba ami nia movimentu nudar estudante no Timor oan.

Husi Jawa Timur ba Jakarta ho distansia kuaze 780km, Jogja – Jakarta ho nia distansia 561km, Bali-Jakarta ho nia distansia 1.156 km. Transportasaun husi Jawa Timur viajen ba Jakarta kuaze gasta tempu  besik 24 oras nia laran ho Bis kota no kereta api. Halao viajen ba Jakarta mos  tenke lao ho kuidadu, vijilansia no buka maneira hodi pasajeiru seluk labele kuinese ami nudar Timor oan. Kuandu pasajeiru seluk iha transportasaun ida ho ami maka husu ami nia orijinalidade, ami responde no temi an mai husi Ambon ka husi Flores ou husi Kupang. Temi provinsia sira ne’e tanba fisikamente ita Timor oan kuaze atu hanesan ho sira tanba ita rasa ida deit ho sira.

Iha momentu neba seidauk iha telemovel no fasilidade telekomunikasaun ne’ebe diak hanesan ohin loron. Hodi nune buat sira ne’e defikulta ami nia linha koordenasaun  no komunikasaun ba kompaneru da luta sira ne’ebe hela dok malu. Nia konsekuensia maka atu hasoru malu iha fatin ne’ebe termina presija gasta mos tempu naruk bele han loron ida tomak nomos  iha situasaun perigu nia laran. Maibe tanba hakarak partisipa iha funu, defikuldade sira ne’e laos problema bot ba ami.

Pratika asasinadu ne’ebe militar Indonezia halo ba juventude iha Santa Crus nomos ba povu bain-bain no forsa rezistensia no klandestina sira, halo ami trauma maibe ho tempu hanesan  hamosu sentidu solidaridade ba sofrimento ne’ebe maluk  juventude sira hasoru ne’ebe monu namtate iha kilat AR 16 nia tutun husi forsa batalion boina verde sira. Jornal nasional sira iha Indonezia, Kompas iha dia 13 Novembru 1991 hatun notisia ho titulu,”Dili Berdarah,” no jornal seluk balu hakerek” Tragedi di Kota Dili. Televisaun Nasional TVRI, sai mos notisia ho titulu “Insiden di kota Dili”.

General sira husi fitun 3-4 mak hanesan Gneral Tri Sutrisno, Beny Mordani no seluk-seluk iha tempu neba expresa sira nia oin ho tensão as (ketegangan tinggi) ne’ebe hatudu iha jornal diariu sira. Expresaun iha sira nia oin hatudu katak sira paniku no moe  ba komunidade Internasional tanba tragedia ne’e  sei hamonu politika Indonenzia iha Forum Diplomatika Internasional. Durante iha tinan barak nia laran sira falun Timor ne ho buat furak deit no midar. Governante sira lansa kampana politika ho retorika falsu no informa katak “Indonezia halo dezenvolvimentu makas ba provinsia Timor Timur no povo kore an ona iha kiak no mukit nia laran. Indonesia mai liberta kolonializmu Portugues husi Timor. Iha Timor la iha operasaun militar. Maibe, iha sorin seluk militar TNI rihun ba rihun kontinua haruka ba Timor hodi halo funu hasoru rezistensia FALINTIL sira.

Politika foer ne’ebe bain-bain lansa ba iha publiku nasional no Internasional hetan Contra- Ataque ka serangan balik husi Juventude Lorico As wain iha tragedia Santa Cruz 12 Novembru 1991 ne’ebe selu ho Ran, Isin Lolon no Klamar, ho lalais muda situasaun politika Indonezia nian, fila fali ba ponteiro zero. Iha momentu neba kedas Mundu Hakilar, Ejize no husu rezime Jakarta atu buka solusaun politika ne’ebe justu ba Timor no ba Indonesia.

Monu iha 19 Novembru 1991 sura loron hitu husi masakare 12 Novembru 1991  ami lubuk oan hamutuk ema 76 konsege hakat neneik no fiar an ba iha Kurtel ONU iha Jakarta nia oin hodi deklara, protesta no halo kampana ba genocida (pembantaian) ba Timor oan sira. Ami condena (mengutuk keras) militar Indonezia ne’ebe ho kilat tiru rajada ba demontrasaun iha Santa Cruz. Aksaun kuaze lao iha oras 2-3 nia laran ne’ebe halo marsa husi kuartel ONU  lao ba embasada Japao nia oin no kontinua atu ba  iha Embasada Inglatera mas la konsege tanba Polisia Indonesia mai aserka no kaer hotu ami no sulan ba iha  Cela POLDA METRO JAYA JAKARTA nudar Prijoneiro Politiku.

Sira halo interogasaun no investiga ami ho pergunta lubuk ida  no terror ami nia mentalidade hodi hateten katak imi atu kontra nasaun bot hanesan Indonezia imi sei hetan susar no imi sei la manan. Ami sente katak akontesementu ne’e hanesan teste mental ida iha momentu neba. Mas bainhira sira husik ami iha semana balun nia laran, idak-idak fila fali ba nia fatin ho status nudar tahanan Rumah. Maibe biar ami hanesan prisioneiru iha liu no nudar militante, pronto nafatin atu hasoru kualker risku iha luta batalha. Espiritu rezistensia kontinua lakan iha ami nia hirus matan. Movimentu klandestina lao bot liu tan no kontinua halo aktividades kampana iha linha oin-oin. Halo agitasaun politika no dezenvolve konsensia politika ba Timor oan sira ne’ebe sei ragu-ragu no seidauk iha hanoin atu partisipa iha funu libertasaun. Politikamente ami mos loke liras ba komunidade Indonezia hodi konsentializa sira atu bele hatene no kompreinde ita nia luta ne’ebe defende direitu umano tuir prinsipius no valores universal. Aktividade klandestina no movimentu atu destrui  rezime Jakarta lao to’o iha 1999 banhira tama iha loron Referendum 30 de Agusto 1999.

Lui husi prosesu naruk iha rezistensia laran, naturalmente hatudu katak kuandu iha presaun psikolojika no fisiku atu hamate aktividade rezistensia ba luta  direitu fundamental umana nian se laiha forsa ida mak atu trava funu nain sira.  Biar partisipante iha funu kiik no laiha forsa atu hasoru rezime ne’ebe forte tebes maibe, espiritu Revolusuonariu, Patriotismu no  sentidu solidaridade ba terus nain sira susar atu hamohu no hamihis.

Refere ba aktivista  nia dedikasaun no sofrimentu ne’ebe hatudu no rai hela iha ita nia let, presija tebes hodi transforma dedikasaun iha tempu luta libertasaun ba  iha tempu ukun rasik an ne’e. Husu nafatin ba lideres resistensia sira ne’ebe sei moris namkari iha governu ka iha partidu politiku sira no organizasaun resistensia sira ne’ebe ohin loron sei esiste, no  ba jerasaun foun sira, lalika gasta energia barak hodi kria konflitu no trata malu iha publiku nia let. Dadauk ne’e tempu la to’o ona hodi halo aktividade ,dezenvolve no kombate situsaun ekonomiku ne’ebe sei at los. Maior parte populasaun sei moris iha mukit no susar  nia laran.  Iha  grupu balun deit maka ohin loron goja iha tempu ukun rasik an ne’e.

Presija hanoin katak situasaun sidauk premite atu bele goja ho sasan luxu sira, alende iha sorin seluk ema sei moris kiak no mukit. Moris simples ba iha nasaun ne’ebe sei luta hodi hasae kualidade ekonomia. Tanba, atu moris luxu iha situasaun hakdasak nia laran ita sei la valoriza no la fo sentidu ba iha martires sira nia sakrifisiu. Ita nia dignidade sei la level ho martires sira ne’ebe uluk sakrifika an ba ita nia moris ohin loron.

*(Loivacho Nelukala” Pedrito Vieira” – Partisipante Demonstrasaun iha Jakarta 19 Novembru 1991)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here