Home Notisia Iha Ona Transmisaun Lokal, Joaquim: Favor Respeita Parte Seguransa no MS

Iha Ona Transmisaun Lokal, Joaquim: Favor Respeita Parte Seguransa no MS

781
0
Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasionál (PN), Joaquim dos Santos "Boroluli". [Foto: Francisco JDA | 24.02.2021]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho surtu COVID-19 ne’ebé iha ona trasmisaun komunidade, hosi aldeia Klauhalek suku Belulik Leten, Postu Admistrativu,  Fatumea Municipiu Covalima.

Ho situasaun ne’e Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasionál (PN), Joaquim dos Santos “Boroluli” ba jornalista sira hateten, hanesan respresentante povu, husu ba Ministeriu Saúde no Seguransa Interna, lei estadu emergencia no regulamentu ne’ebé estadu hasai atu utuliza nune’e, labele alastra transmisaun lokál, se detekta ona fatin ne’e, di’ak liu isola para konfirma los kedas mak foin bele loke

“Ha’u hanoin temporariamente tenki halo isolamentu para Ministeriu Saúde bele halao nia knaar no konsege konfirma 100% la iha ona mak foin bele loke, para ita bele salva interese maioria estadu nian,  ita labele hetan transmisaun lokál tanba ita nia sidadaun balun iha fronteira ne’e desobidiente, favor ida ita rona malu, governu ita fo fiar hodi hala’o servisu ba, ita tenki fo fiar se hakarak mate, ne’e mate mesak labele lori ema seluk mate hamutuk ho nia”,  hatete Preszidente  Komisaun A Parlamentu Nasionál iha PN, 24/02

Prezidente Comisaun A Parlamentu Nasionál ne’e husu komunidade atu respeita seguransa no Ministeriu Saúde, ne’ebé hala’o knaar  atu fo valor ba moris ne’e, se lakohi rona ema seluk entaun rona konsensia ne’e, la’ós governu mak hala’o serbisu la di’ak maibé ne’e desobidensia individual sidadaun balun ninian nune’e sei fo kauza ba Timor tomak.

“Ita detekta ona fatin ne’ebé iha transmisaun lokál tenki taka metin, labele alastra tan ba fatin seluk to’o loron Ministeriu Saúde no sala situasaun dehan la iha ona mak foin bele loke”, hateten Joaquim Boraluli

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here