Home Analisa Timor-Leste Lakon Diresaun iha Forma Karakter Timor-oan – parte 1

Timor-Leste Lakon Diresaun iha Forma Karakter Timor-oan – parte 1

1388
0
Hakerek nain Edmundo Corbafo. [Foto: Dokumentu Privadu | 08.01.2021]

Hakerek nain Edmundo Corbafo

Episode 1

Artigu ne’e hetan revizaun hosi Team Leader Movimentu Forsa Mutin seluk (Ze Avelar, Bill Soares, Roberto Aleixo, Emanuel Assis, Afonso Soares, Fidel Olin, Pinto Cardoso,  Laurentino Goterres, no Gil Assis)

Timor-oan joven no labarik barak komesa laiha abut no fundamentu atu kaer. Laiha abut no fundamentu signifika la kaer valor no vertude ruma. Na verdade, ita iha valor no vertude UNIKU ne’ebe ita nia eroi da patria sira hatudu iha pratika; no ho ida ne’e nia fuan mak lori duni Timor-Leste ukun-an. Tuir-lolos ita halo estudu hodi ke’e, valor no vertude saida mak Nicolau Lobato, Rosa Muki Bonaparte, Vicente Reis, Francisco Xavier Amaral, Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak, David Alex Daitula, Nino Koni Santana, Ular, Jose Ramos Horta, Mari’i Alcatiri, Jose Luis Guterres no sira seluk kaer no lori vitoria kore povu hosi kolonializmu.

Ita mos iha 98% sarani Katolika. Valor no vertude sarani ne’ebe universal, tuir-lolos dudun no abut ba forma Timor-oan sai UNIKU. Timor-oan kaer ona valor no iha vertude universal iha tempu Portuguez no Indonezia ne’ebe ita hetan hosi edukasaun formal no informal ne’ebe Igreja hanorin. Keta haluha, edukasaun ne’ebe Igreja dedika ba Timor-oan, foka liliu ba iha dezenvolvimentu karakter no ita nia eroi sira kuaze hotu-hotu kaer karakter ne’ebe atu hanesan tanba sira maioria aprende valor no vertude orijinalmente uniku mak valor sarani nian. Ita mos iha valor lokal (kearifan lokal) ne’ebe oi-oin maibe harmonizadu iha sarani nian.

Tansa Dezenvolvimentu Karakter no Mudansas Mental iha grau importansia ida aas? Ita hamoris ita nia ekonomia ho fundu minarai, no fontes rekursu ne’e bele mohu iha tinan sanulu ba leten, nune’e, dezenvolve karakter no mentalidade diak ita nia ema, sai mos solusaun sustentavel ida ba risku ne’e no rezultadu hosi formasaun karakter no mudansas mentalidade sai abut ne’ebe bele dudu dezenvolvimentu setor produtivu. Iha parte seluk, indikador bem estar tradisional (osan, uma, asesu saude, edukasaun, ai-han no kresimentu ekonomia) sempre sai nudar indikador prinsipal maioria paizes hodi sukat kualidade moris. Maibe tuir-lolos, ita tenke konsidera mos indikador ksolok no damene’ebe nia dalan mak kaer vertude sira. Nune’e, ita tenke buka tau grau importansia hanesan entre bem estar ksolok no dame no bem estar tradisional. Japão avansadu la’os tanba rekursus naturais maibe vertude dilijensia no sakrifisiu ninia ema nian, Singapura avansadu tanba akomoda ema ho kapasidade hosi nasaun seluk no mos konsentra iha kapital umanu. Ho ida ne’e evidente katak Timor-Leste tenke foka no realiza dezenvolvimentu kapital humanu.

Saida mak sai risku se ita laiha intervensaun Dezenvolvimentu Karakter no Mudansas Mental? Timor-oan difisil atu transforma-an hosi pasivu ba produtivu, susar hariku kuñesimentu, susar fokus no tau konsentrasaun, susar hapara hahalok koruptu, lakon respeita/toleransia ba malu, sempre la satisfas ho osan/materia no pozisaun ne’ebe sira iha ona no uza ambisiozu negativu atu hetan tan osan no pozisaun. Ho ida ne’e, osan Estadu ne’ebe governu foti 1.8 bilaun tinan-tinan, sei la fo rezultadu diak tanba karakter no mental povu la preparadu atu koopera no ezekuta programa dezenvolvimentu maibe atende liu resolve problema (problema pasivu no konsumtivu, koruptu, mal jestaun, la koopera, laiha konsentrasaun etc.). Bainhira ema ida iha karakter, fasil ba sira atu atinji sira nia metas iha estudu no servisu, makina estadu bele la’o ho diak, programa governu kona duni ninia targetu no povu bele kolabora ho diak.    

Mudansas Mental no Dezenvolvimentu Karakter nudar kampu rua atu muda mentalidade no konstroe karater nasional. Agora, se-se deit iha Timor mak ita sadere atu foka ba dezenvolve karakter no buka halo mudansas mental ba Timor-oan? Primeiru, Edukasaun Formal nudar meiu ida kompletu tanba estruturadu, sistematiku no ita bele sukat. Na realidade, ita laiha konseitu uniku iha Edukasaun Formal ba Mudansas Mental no Dezenvolvimentu Karakter. Ita nia edukasaun formal la tau importansia ba iha Dezenvolvimentu Karakter. Segundu, ita iha estrutura Igreja. Em prinsipiu, Igreja haknar-an duni ba iha Dezenvolve Karakter no programa Muda Mentalidade. Igreja iha estrutura ne’ebe persistentemente servisu voluntariu no nirlaba (la abitua ho osan), hosi konsellu pastoral sira, geladores no grupu pastorais seluk, xefe de bairo no xefe grupu sira. Xefe de bairo no xefe grupu sira mak nudar linha frente fasilita atividade sarani nian iha komunidade; sira foka ba organiza komunidade ba selebrasaun ruma hosi parokia no reza Tersu. Grupu pastoral sira mak hetan vantajen bot liu ba iha formasaun Dezenvolvimentu Karakter, ijemplu, Akolitus no FOSKA ne’ebe sempre hetan formasaun ne’ebe relevante direita ho formasaun karakter sarani Katolika. Ita mos iha estrutura Governu iha kraik; administrador postu, xefe suku, xefe aldeia, grupu joventude no grupu feto.

Hosi situasaun iha leten, atu habiban ita iha programa Dezenvolvimentu Karakter, primeiru, rekere formulasaun konseitu Dezenvolvimentu Karakter Uniku Timor-Leste nian, segundu, ita presija trasa estratejia implementasaun, hafoin ita asegura rekursus adekuada ba iha implementasaun programa ne’e. No ikus liu, ita dezenvolve materia formasaun Karakter klasifikada ba meius oinsa ita enkaixa iha edukasaun formal, edukasaun naun formal ba labarik, adolesentes, joventude, inan-aman no familia atraves sosiedade sivil (estrutura Igreja, organizasaun naun governmental), estrutura governu (administrador postu, xefe suku, xefe aldeia etc), kompañia sira. 

Dezenvolvimentu Karakter rekere aprosimasaun holistiku, signifika Estadu tenke konsagra konseitu Mudansas Mental no Dezenvolvimentu Karakter UNIKU no kada instituisaun Estadu, estrutura governu, sosiedade sivil obrigatoriamente adopta atu atinji rezultadu final katak kada Timor-oan kaer vertude ka pilar karakter konsagradu. Se ida ne’e bele akontese, Timor-oan iha karakter ne’ebe UNIKU, no iha distinsaun klaru ho ema hosi paizes seluk, tanba diferensas indikador bem estar; paizes seluk kaer indikador tradisional deit maibe Timor-Leste fo importansia hanesan ba indikador tradisional no indikador laran ksolok no dame katak Timor-Leste fo importansia mos ninia ema iha vertude konsogradu.

Iha ona ka lae, atensaun governu ba Dezenvolvimentu Karakter? Governu iha ona atensaun liu hosi edukasaun sivika, inisiativa atu hamosu formasaun militar obrigatoriu mos hatudu lider sira nia konsiderasaun ba importansia dezenvolvimentu karakter, no mos, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nia konvokasaun formasaun sentidu Estadu ne’ebe Institutu Defeza Nasional hala’o ba jestor administrasaun publika sira nudar sensibilizasaun importansia aas ba dezenvolvimentu karakter no mudansas mental. Maske iha ona edukasaun sivika, materia edukasaun sivika ne’ebe ONG no governu halo, kobre liu direitus umanus katak konsentra ba iha valor moris toleransia no respeita malu no vida demokrasia ne’ebe Comissão Nacional de Eleicões hala’o. Estadu seidauk iha konseitu Dezenvolvimentu Karakter ida uniku konaba valor no vertude ita eroi sira no nudar sarani nian.

To be continued….

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here