Home Notisia Pontu Vocal FONGTIL Municipio 3 Relata Rezultadu Monitorizasaun COVID-19 Hosi Zoom

Pontu Vocal FONGTIL Municipio 3 Relata Rezultadu Monitorizasaun COVID-19 Hosi Zoom

557
0
Pontu Vocal FONGTIL iha municipio 3 iha zoom meeting. [Foto: Adalgisa Pereira | 24.02.2021]

Reportazen Adalgisa Pereira*

ForumOrganizasaun Non Governamental Timor-Leste (FONGTIL) realiza konferensia impresa liu husi zoom kona-ba rezultadu ne’ebe mak pontu vocal FONGTIL nia iha munisipiu tolu hanesan RAEOA, Bobonaro no Covalima halo monitorizasaun .

Iha konferensia imprensa ne’e pontu vocal husi munisipiu Bobonaro, Emerenciana Nipu fo sai  katak iha Bobonaro movimento husi munisipiu ba postu hakmatek  no husi Bobonaru ba Dili movimenta taka total.

“Movimentasaun husi postu ba municipio situasaun hakmatek, katak movimentu la hanesan kompara ho antes lockdown, husi Municipio mai Dili movimentu la iha ou taka, iha merkadu movimentu lao hanesan baibain no hetan atensaun husi parte seguransa no ekipa saude liu-liu ba semana ida nia laran, tamba iha swab test ba komunidade iha merkado, igreza taka total, eskola prosesu apredizajen kontinua maibe balun kumpri regras, balun sedauk kumpri regras emergensia ho maksimu hanesan uza maskra, distansia sosial, fase liman ho sabaun.” dehan PontU Vocal FONGTIL Bobonaru liu husi zoom 25/02.

Nia mos hatutan katak parte saude nia halo ona tes massal ba postu 5, rezultadu teste total : 1018 pesoas, iha  22/2/2021 nebe haruka ona ba Dili. Komunidade sira hetan sintomas, sei hetan testu iha fasilidade saude sira, liu husi vijilansia sentinela, kazu positivu  nain 6 mak hetan kasus sintomas.

Hosi parte Ponto Vocal RAEOA, Martinho dos S.C.Neno hateten ligadu ho situasaun pandemia COVID-19 iha RAEOA konaba kumpri regras estadu emergensia ba utilizasaun maskra, distansia fiziku, fase liman ho sabaun bebeik, movimentasaun husi postu administrativu mai regional la’o ho normal no hetan kontrolu maximu husi PNTL.

“Movimentasaun illegal hahu husi fulan Janeiro to’o Febreiru 2021 hamutuk 125 pessoas ne’ebe mak hetan kapturasaun husi Unidade Kontrola Pontu Entrada hosi 125 pessoas konsege evakua husi Unidade Evakuasaun ne’ebe mak tutela iha pilar 4 submete kedas iha kuarantena iha RAEOA ZEESM-TL, sei mantein nafatin ho kazu positivu 1”, dehan Pontu Vocal FONGTIL iha RAEOA.

Pontu Vocal husi munisipiu Covalima iha nota imprensa katak agora iha test massal ou swab massal nebe halao ona iha area fronteira sira hanesan  posto  Fatumea , Fatululik, Fohorem,  Maucatar no Tilomar liu husi swab massal no iha postu Fatumea hetan ona sintomas balu iha feto nain 4 no mane nain 3 iha aldeia Klauhalek, suco Bee Lulik Leten, posto Fatumea ne’ebe agora dadaun haruka rezultadu teste mai Dili.

Liu husi observasaun Pontu Vocal FONGTIL, depois de lockdown movimentu ema nian menus, aktividade eskola sei para hotu no komunidade barak mak sei la kumpri regras estadu emergensia ou lahalo tuir protukolu saude mundial nian.

*(Adalgisa Pereira nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here