Home Notisia Moris Iha Situasaun Serka Sanitaria, Modo La Folin, Teresa: Loron Ida Hetan...

Moris Iha Situasaun Serka Sanitaria, Modo La Folin, Teresa: Loron Ida Hetan Deit $1.00-$2.00

567
0
Negosiante kiik iha Hera, Teresa de Jesus. [Foto: Francisco JDA | 25.03.2021]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho Serka Sanitaria ne’ebé governu deside besik fulan ida ona, tanba impaktu hosi numeru konfirmadu COVID-19 ne’ebe sae kada loron, halo negosiante kiik sira ne’ebé faan modo iha dalan ninian,  la hetan rendimentu ne’ebe naton, hodi sustenta  nesesidade uma laran, ema barak desidi hela iha uma, nune’e afeta ba modo folin laiha no husik to modo hirak ne’e dodok

Jornalista Neon Metin observa direita situasaun iha Hera no dadalia ho negosiante kiik, Teresa de Jesus ne’ebe faan tomate, derek no aimanas kous hela nia oan mane, tur hela iha barak oan Estrada ninin, ho esperansa loron ida bele hetan netik $1.00, ba Neon Metin ho oin triste hateten modo sira ne’ebé faan ne’e sai dodok no estraga de’it, tanba la iha ema mak atu sosa no modo balun fo han ba fahi no balun soe.

“Modo sira ami faan ema la dun hola, tanba ami faan modo mutin no kangkung ami sosa tutan, hanesan brinjeila no tomate ami lori mai faan mós sai dodok hotu, fo han tiha de’it ba fahi”, tenik Teresa ba Neon Metin, 25/03.

Nia hatutan uluk seidauk Serka Sanitaria kada loron bele hetan to’o $10.00 no $20.00 maibé ohin loron ne’e susar, kada loron hetan de’it $1.00 ka $2.00 hodi sustenta netik família, maibe ne’e mós la sufisiente maibé pasensia nafatin faan.

“Ami husu governu ajuda netik ami ba,  ami nia sasán tau iha ne’e dodok de’it, dehan hanoin ami ne’e faan para hetan hetan netik osan, nune’e  bele ajuda ami nia oan sira eskola, no sira nia presiza.  Agora ami sosa ho osan $100-$200 hanesan mai estraga de’it, tan ne’e ami husu nain ulun ajuda netik ai han ba ami,” tenik Teresa

Nia konklui sasán hirak ne’e ba sosa iha Taibesi mak mai faan fila fali, maibe serka sanitaria impede tiha movimentu ema sai, nune’e afeta tebes ba sira nia produtu ne’ebe sira faan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here