Home Uncategorized MS Deteta Kazu Foun COVID-19 Total 22, Rekuperadu 12 no Kazu Ativu...

MS Deteta Kazu Foun COVID-19 Total 22, Rekuperadu 12 no Kazu Ativu 257

232
0
Ilustrasaun virus Corona. [Foto: Copyright google | 07.03.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Ministeriu Saude (MS) deteta tan kazu konfirmadu foun COVID-19 ba loron ohin 25 Marsu, hamutuk 21 iha municipio Dili.

Liu hosi zoom press conference Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor Leste, Dr. Rui Maria de Araújo relata katak municipio Dili deteta tan kazu foun hamutuk 21, ho detalles hanesan kazu pozitivu 7, hela iha Aldeia no Suku sira ne’ebé afetadu iha Postu Administrativu Dom Aleixo, pozitivu hirak ne’e halo teste PCR atu viajen ba estrangeiro. Iha Covalima deteta kazu konfirmadu nain 1 labarik tinan 13, husi Aldeia Baleo, Suku Belulik Leten.

Kazu pozitivu 2, hela iha Postu Administrativu Dom Aleixo ho Postu Administrativo Becora, pozitivu hirak ne’e halo teste PCR atu viajen sai husi Dili. Kazu pozitivu 9, hela iha Postu Administrativu Dom Aleixo no Postu Administrativu Cristo Rei, pozitivu hirak ne’e kontaktu-besik ho kazu iha cluster sira ne’ebé eziste ona.

Kazu pozitivu 2, deteta iha vijilansia sentinel, 1 husi aldeia Mura, Suku Santa Cruz, Postu Administrativu Nain Feto, 1 husi Aldeia 30 de Agosto, Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo.  Kazu positivu 1, hela iha Aldeia Taibessi Calma, Suku Lahane Oriental, Postu Administrativu Nain Feto, kazu pozitivu ida ne’e, halo segundu teste, nu’udar kontaktu besik ho cluster ne’ebé eziste ona.

Ho nune’e, kazu detetadu ka pozitivu iha Munisipiu Dili husi  7  Marsu 2021, to’o ohin, 25 Marsu de 2021, hamutuk hotu 238

Kazu detetadu 238 iha Dili ne’e, fahe ba cluster 48, namkari iha instituisaun 4, eventu 1 & fatin kuarentena 2, suku 16, iha Postu Administrativu D. Aleixo, Vera Cruz, Nain Feto & Cristo Rei.

Dadus Jeral loron 25 Marsu nian  mak kazu foun total 22, kazu rekuperadu 12 (nain 4 hosi Fatumea 1 hosi Bebonuk, 3 hosi BTN II Terra Santa, Madohi, nain 4 husi SEFOPE). Kazu ativu total 257.  Hosi kazu foun nain 22 ohin, iha mane nain 117, feto nain 5,  ema sintomátiku nain 3, ema asintomátiku nain 19.

 Husi kazu ativu to’o ohin hamutuk 297), nain 283 maka la iha sintomas,  nain 12 maka iha sintomas lijeiru (hanesan ho flu/konsitpasaun baibain),  nain 2 maka iha sintomas moderadu.

Husi horiseik mai ohin hamutuk hotu halo teste PCR no LNS hamutuk 538. Husi horiseik mai ohin, teste PCR ba ema atu hetan autorizasaun esepsionál sai husi serka sanitária Munisipiu Dili hamutuk 123.

Iha Covalima labarik idade 13 ne’ebe detetadu konfirmadu COVID-19, bei-oan husi kazu detetadu ne’ebé horisiek hatudu negative dala rua ona. Labarik ne’ebé detetatu pozitivu ne’e, ekipa konjunta saúde lori mai kuarentena iha Suai vila, hahú dia 20 de Marsu de 2021. Oras ne’e dadaun, labarik ne’e asintomatiku, no halao hela isolamentu iha Suai Vila.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here