Home Notisia CIJK Hato’o Agradesementu Ba Sira Ne’ebe Detetadu Pozitivu COVID-19 Tanba Kolaborativu

CIJK Hato’o Agradesementu Ba Sira Ne’ebe Detetadu Pozitivu COVID-19 Tanba Kolaborativu

275
0
Koordenador Forsa Tarefa Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19, Dr. Rui Maria Araujo. [Foto: Franciso JDA | 10.03.2021]

Reportazen Zevonia Vieira

Centro Integradu Jestaun Krize – Sala de Situasaun (CIJK-SS) hatoo agradesementu ba ema sira ne’ebe detetadu pozitivu COVID-19, tanba halo kolaborasaun dia ho ekipa konjunta saude.

Liu hosi zoom press conference, loron 28/03 Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo informa ba jornalista sira katak maluk sira ne’ebe detetadu pozitivu COVID-19 aseita ba izolamentu iha fatin ne’ebé Estadu determina, atu hase’es-an husi ema ne’ebé seiduak hetan da’et virus ne’e, hodi nune’e ita hotu bele prevene, virus ne’e la da’et belar liu-tan iha cluster sira ne’ebé durante semana rua ikus ne’e la ativu ona.

“Ba sira ne’ebé rekuperadu ona, parabéns ba imi nia sakrifisiu”, dehan Dr. Rui liu zoom press conference, 28/03.

Dr. Rui mos apela ba komunidade iha fatin ne’ebé maluk sira rekuperadu sira hela bá, atu labele tauk, tamba sira ne’ebé sai husi fatin izolamentu, ekipa saúde sira sertifika ona katak sira la iha ona risku atu hada’et-tutan virus ba ema seluk.

Relasiona ho ema balun ne’ebe kontinua la fiar katak virus Corona ne’e la akontese iha Timor-Leste, Dr. Rui mos alerta katak ema ne’ebe la fiar no lakohi fiar katak sira nia rezultadu PCR pozitivu, insisti atu instituisaun Estadu nian halo tuir sira nia hakarak, no lakohi kolabora ho autoridade sira, atu ba iha fatin izolamentu ne’ebé Estadu determina.

“Ita respeita ema ida-idak nia direitu atu lakohi rekoñese katak nia iha problema, maibé sidadaun sira hotu mós iha dever atu proteje ema seluk nia saúde, no iha obrigasaun atu kolabora ho Estadu, wainhira mosu situasaun risku ba ema barak nia saúde, no mós obrigasaun atu respeita sakrifisiu ne’ebé ema atus-ba-atus halo, atu bele prevene no mitiga surtu COVID-19 ida ne’e, hodi labele afeta ba ema barak liu tan”, Dr. Rui alerta

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here