Home Notisia UPF Sira Iha Fronteira Kontinua Fo Atensaun Ba Movimentu Tama Sai Ilegal

UPF Sira Iha Fronteira Kontinua Fo Atensaun Ba Movimentu Tama Sai Ilegal

499
0
UPF Timor-Leste. [Foto: copyright media PNTL | 28.03.2021]

Reportazen Zevonia Vieira

Numeru konfirmadu pozitivu COVID-19 ne’ebe kada loron kontinua sae, ho kazu ativu loron 28 Marsu iha 322, ne’ebe afeta hahu tanba ema balun tama illegal hosi fronteira.

Liu hosi zoom press conference, loron 28/03 Neon Metin halo konfirmasaun ho movimentu iha fronteira, karik ema sei iha movimentu illegal? Ba Neon Metin Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo hatan katak Estadu Maior Koordenador Centro Integradu Jestaun Krize – Sala Situasuan (CIJK-SS), ninia forsa sira iha terenu, sei halao nafatin serbisu hodi fo apoiu nafatin Unidade Patrolhamentu Fronteira (UPF)

“Iha kazu ida ka rua katak ema sei atravesa, liu-liu halo tranzasaun komersial maibe forsa sira iha terenu atentu nafatin, sira hotu ne’ebe tamas ai klandestinamente, ita lori ba kuarentena no ita halo tuir prosidementu ne’ebe durante ne’e iha”, esplika Dr. Rui ba Neon Metin, 28/03.

Dadus jeral ba loron 28 Marsu deteta kazu foun hamutuk 11, kazu rekuperadu 13, kazu ativu 322, hosi kazu foun nain 11 ohin iha mane nain 7, feto nain 4, sira hotu la ho asintomatiku.

Husi horiseik loron 27 Marsu to’o loron 28 Marsu hamutuk ema nain 497 mak halo teste PCR, inklui ona iha laran 196 ne’ebé mai husi pedidu autorizasaun esepsionál atu sai husi serka sanitária iha Munisipiu Dili.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here