Home Uncategorized Komunidade Suku Lima iha Postu Ainaru Seidauk Asesu Eletrisidade

Komunidade Suku Lima iha Postu Ainaru Seidauk Asesu Eletrisidade

476
0
Munisipiu Ainaru. [Foto: Doc. Google | 19.11.2021]

Reportajen David da Costa Gusmao

Administradór Munisipiu Ainaro Leo Vrigildo Amaral Pereira deklara, komunidad iha Suku lima iha Munisipiu Ainaru, Postu Administrativu Ainaru, hanesan  Suku Mauchiga, Soru Kraik, Manutasi, Nunumoge, no Maununu mak seidauk asesu eletrisidade, no sei moris iha nakukun laran.

“Atu informa ba Xefe Estadu ho espoza no komitiva tomak katak iha Munisipiu Ainaru barak mak seidauk asesu ba eleitrisidade ho totál suku 5 mak seidauk asesu suku Suku Mauchiga, Suku Suru Kraik, Suku Manutasi, Suku Nunumoge, no Suku Maununu,” Administradór Munisipiu Ainaro Leo Vrigildo liu husi nia diskursu iha dialôgi PR Lú Olo,  iha Salaun Parokiál Ainaru, Sexta 19/11.

Hanesan Administradór Munisipiu buka nafatin aprosimasaun no kooperasaun, atu bele hetan dalan hodi rezolve problema sira ne’ebe komunidade hasoru, maibé situasaun polítika no mós pandémia sempre sai obstákulu ne’e hanesan ezersísiu ida iha hau nia mandatu.

“Husu ba Xefe Estadu atu bele fó apoiu tomak hodi bele konvense governu sentrál apoiu kapitál dezenvolvimentu setór infraestrutura, bázika hanesan estrada,  liu-liu iha kapitál Munisipiu Ainaro, atu bele fasilita diak liu tan setór turizmu komunitáriu,” nia husu.

Entretantu iha  Munisipiu Ainaru, Iha postu Administrativu haat, Postu Administrativu Hato-Udu, Hatubiliku, Ainaro vila, Maubessi, ho nia suku 21 aldeia 131, ho nia populasaun totál hamutuk  6005 hakarak hato’o ba Prezidente Repúblika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo ne’ebe sei hasoru moris susar

Hatan ba preokupasaun komunidade nian, Prezidente da Republika, Dr.Francisco Guterres Lú Olo hateten  konaba infrstrutura, saúde, edukasaun, produsaun no asuntu sira seluk ne’ebé ohin komunidade sira temi signifika katak komumidade sira moris iha  problema nia leten maibé komunidade sira hatene fó solusaun ba problema.

“Hakarak atu  hatete de’it katak, husi munusípiu Ainaro nian ohin Ministru sira no sekretariu estadu sira fó resposta ba kestaun sira iha ne’e, hatudu katak prezensa governu ninian iha ita boot sira-nia leet husi edukasaun nian, saúde husi produsaun no produtivudade no mós asuntu sira seluk, governu nia prezensa hamutuk ho ita sira hotu,” dehan PR.

Governu nafatin iha kumprimisiu boot teb-tebes para atu ajuda komunidade rasik, atu bele hetan solusaun ba komunidade  nia problema, hodi bele hadi’a nafatin moris  povu nian, no husi investimentu governu rasik kada area ida-idak nian iha Ainaru.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here