Home EduTek UNESCO-UNTL Lansa Website Hodi Fasilita Estudante KomSos Asesu Informasaun Husi UNESCO

UNESCO-UNTL Lansa Website Hodi Fasilita Estudante KomSos Asesu Informasaun Husi UNESCO

1046
0
UNTL-UNESCO lansa website. [Foto: Silvino | 22.02.2022]

Reportajen Silvino Freitas

Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) halo parseria ho Departamentu Komunikasaun Sosiál UNTL lansa website UNESCO, atu fasilita públiku hodi asesu ba informasaun no programa UNESCO, no sai mos sentru informasaun ba estudante Departamentu Komunisaun Sosial wainhira asesu ba website.

Tuir Diretór Ezekutivu KNTLU, Francisco Barreto hateten KNTLU hetan apoiu husi TIC(Teknolojia Informasaun Komunikasaun) TIMOR sira kria ona website ida ba UNESCO atu bele integra programa UNESCO nian hodi bele fasilita publiku bele asesu ba programa no informasaun UNESCO nian.

“Tuir mandatu UNESCO nian ho programa maka iha area prinsipal maka edukasaun, siensia, kultura no komunikasaun-informasaun” dehan Francisco hafoin lansa website iha Salaun Catedral Vila-verde, (22/02).

Entretantu Reitór UNTL, Joao Martins hateten prezensa UNESCO no TIC TIMOR importante tebes atu dezenvolve area komunikasaun sosial no komprovadu tebes atu hadia kualidade ensinu liu liu iha area komunikasaun sosial, nune bele atrai sosiedade hodi tama no aprende siensia komunikasan sosial iha UNTL.

“Estudante komunikasaun sosial iha papel importante tebes liu liu iha area media nian, iha pontus balun kursial tebes bele halo situasaun kalma, halo sosiedade ida nakonu ho domin no dame no komunikasan ne’ebé favorabel” dehan Reitor UNTL iha ambitu lansamentu website,(22/02).

Reprezentante Ministru Ensinu Superior Siénsia no Kultura(MESSK), Valentim Ximenes hateten importante husi parseria entre UNESCO ho UNTL  parte importante tebes atu apoiu estudante komunikasaun sosial nune bele sai futuru jornalista ida ne’ebé diak ba sosiedade no halao servisu komunikasaun sosial ne’ebé diak ba sosiedade.

“Komunikasaun sosial instrumentu ida atu halo edukasaun sivika diak liu ba komunidade tamba iha futuru sira sia jornalista bele ajuda estadu halo sosializasaun edukasaun sivika hodi eduka sosiedade atu bele sai sosiedade ida moderna no valores sosial no indepedente” nia konklui.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here