Home Notisia Lamukan Iha Ailok Laran: Estadu Tenke Promove Dezenvolvimentu Armoniozu, Integradu no Bazeia...

Lamukan Iha Ailok Laran: Estadu Tenke Promove Dezenvolvimentu Armoniozu, Integradu no Bazeia Ba Justisa Sosiál

447
0
Kandidatu PR Lamukan, [Foto: Oqui | 13.03.2022]

Reportajen Calisto dos Santos Oqui

Kandidatu Prezidente Republika, Virgilio da Silva Guterres  Lamukan ho númeru sorteiu 12, hetan konvida husi komunidade iha Ailok laran, aldeia Terus Nain hodi fahe manisfeto polítika ba komunidade sira.

Iha diálogu ne’e Lamukan hateten ba maun boot sirak, se hakarak vinga maluk diak liu buka fatin seluk, foti povu nia votus iha eleisaun mak kaer ukun, bainhira ukun haree deit sira nia an.

Lamukan dehan jerasaun foun sei kontinua Dom Boaventura iha tinan 1912, hodi 1975 hamutuk luta ikus mai 2022, ita restaura independénsia estadu iha governu, iha tinan 20 ona, tenke lori moris diak ba povu, ita husu estadu atu garante povu hodi asesu saúde, edukasaun no asesu ba moris diak no uma diak.

Nia dehan independensia ita labele ukun mak konta deit istoria ita deit mak funu, ita mak terus liu, ita sai Prezidente laos konta istoria, maibe atu komunika diak ho guvernu ho orgaun estadu sira seluk, no mos ita tenke haree povu tuir Konstituisaun haruka. Tuir Lamukan katak Konstituisaun hateten estadu tenke promove dezenvolvemtu ne’e armonioju, dezenvolvimentu nebe integradu, estadu tenke buka oinsa atu harii sosiadade bazeia ba justisa social no mós sidadaun hotu tenke moris diak.

Lamukan firme katak jerasaun prontu lori nasaun ba oin, jerasaun foun sei la hakohi povu nia distinu hamutuk ho bainhira ita hakoi sira, laos katak laiha ona kontinua maibe sei kontinua nafatin.

“Sei hau sai Prezidente Repúblika koalia ho estadu hodi promulga osan atu halo perumahan ķarik, projetu ruma dehan atu hasia populasaun sira husi fatin ida ne’,e ita bele lori sira ba fatin diak liu, laos naran mai hasai deit populasaun”, dehan Lamukan iha Ailok laran, 12/03.

Lamukan  dehan katak  lakoi povu sai vitima ba dezenvolvimentu estadu, mos labele husi povu moris vulneravel nafatin.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here