Home Notisia Lao-Hamutuk: Governu Tenke Investe iha Setór Produtivu, La’ós Bola-Guling no Futu-Manu

Lao-Hamutuk: Governu Tenke Investe iha Setór Produtivu, La’ós Bola-Guling no Futu-Manu

3065
0
Peskizadora La'o Hamutuk, Marta da Silva. [Foto: Silvino | 14.04.2023]

Reportajen Silvino Freitas

La’o Hamutuk rekomenda governu presiza kria mekanizmu hodi kria diversifika setór produtivu, duke govern kria programa  jogu bola guling, futu manu, casino maibé sei la asegura ekonomia futuru nasaun nian ,no sei kria fali konflitu.

Peskizadora Lao-Hamutuk Marta da Silva haktuir, governu tenke aproveita oportunidade sira hodi investe iha setór produtivu sira hanesan agrikultura, maski governu halo ona lei ba jogu sira hanesan bola guling, no futu manu sira, nune’e jogu sira komesa ona estabelese iha fatin-fatin sira Dili laran nune’e sei kria konflitu ba tempu naruk, tanba bainhira ema ida joga mak lakon sei stress no sai ba liur hetan ameasa no mós sei la garante moris di’ak husi jogu hirak ne’e no sei la dura ba tempu naruk, tanba ne’e tenke dezenvolve ba setór produtivu sira.

“Jogus la’ós rekursu ne’ebé di’ak atu implementa, joga bola guling, futu manu SDSB ne’e domina no halo ema baruk atu servisu no esforsu sira an, iha tempu loron sira toba no kalan mak sira ba jogu sira ne’e” dehan Marta iha Oxfam Hudi Laran Dili, (13/04).

Nia dehan, jogu sira hanesan casino no SDSB ne’e ema hala’o iha nasaun dezenvolvidu sira hanesan Singapore, no ema sira ne’ebé nivel ekonomia altu, maibé iha Timor Leste ne’e ekonomia ki’ik joga lakon sei hamosu krime públiku no violénsia doméstika, liga ho nesesidade sira hanesan foos mina osan laiha ne’e sei hamosu problema família ne’ebé barak, tanba osan lakon ba joga hotu.

“Jornál Republika publika tiha ona lei ba jogu hirak ne’e tanba ne’e governu kria lei ba jogu sira ne’ebé la asegura ita nia ekonomia no moris hakmatek hodi kria fali konflitu, ema sei uza jogu ne’e hodi buka osan entaun ne’e susar, la ba halo toos natar bele hanorin ema baruk, maibé joga ne’e la’ós atu manan de’it ohin manan aban bele lakon fali” Marta esplika.

Nia salienta tan katak, situasaun agora Timor Leste iha fundu natoon de’it ona governu tenke deside ona planu ne’ebé realistiku liuliu kona-ba diversifikasaun ekonomia nian, karik ita nafatin iha maneira gastu sira hanesan daudaun ne’e, ita iha osan hanesan Bayu-undan dala sanulu mós sei laiha atinjimentu ne’ebé di’ak, maski estadu iha osan maibé atu dezenvolve osan ne’e ba iha setór sira seluk ne’e mak governu seidauk bele no sei laiha mudansa nafatin iha garante ba fundu petróleu nian.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here