Home Notisia Governu Reinu Unida Hahú Loke Ona Bolsu Estudu Ba Timoroan Iha Nivel...

Governu Reinu Unida Hahú Loke Ona Bolsu Estudu Ba Timoroan Iha Nivel Mestradu

802
0

Reportajen David Da Costa

Governu Reinu Unida hahú loke ona bolsu estudu ba Timoroan sira ne’ebé maka iha interese atu ba eskola iha Reinu Unida iha Nivel Mestradu nian, iha universidade 150 iha Reinu Unidu, nomós bele asesu ba opurtunidade exklusivu akademiku oioin, opurtunidade profesional no esperiensia kultural.

Aplikasaun ba eskema bolsu estudu prestijiu hosi Reinu Unidu, Chevening, hahú loke hosi 12 Setembru to’o ba 7 Novembru 2023. Bolsu Estudu Chevening fo ba individuais hosi orijen saida deit mak bele demonstra katak sira iha komitmentu no abilidade mak presija hodi sai lider iha futuru, no bele hatudu oinsá mestradu ida mak gradua hosi Reinu Unidu bele ajuda kria mudansa positive iha sira nia nasaun. Bolsu estudu ne’e oferese apoiu finansial total ba estudantes ne’ebé atu estuda iha Nivel Mestradu nian iha universidade 150 iha Reinu Unidu nomós bele asesu ba opurtunidade exklusivu akademiku oioin, opurtunidade profesional no mos esperiensia kultural.  Aplikasaun bele hatama tuir dalan priense formulariu online iha chevening.org/apply.

No iha 2023 marka tinan 40 aniversariu Bolsu Estudu Chevening nian. Hahú hosi kedas kriasaun programa ne’e iha 1983, iha profesionais nain 55,000 mak hetan tiha ona opurtunidade atu lori sira nia kareira ba nivel seluk liu hosi Chevening, bolsu estudu ida ne’ebé agora dadaun iha alumni ema nain 20 mak sai ona nu’udar chefe estadu ka chefe Governo. Aproximadamente iha premiadu nain 1,500 mak globalmente sei hetan bolsu ne’e iha tinan akademiku 2024/2025, ne’e hatudu komitmentu Reinu Unidu nian ba dezenvolvimentu lideres futuru nian, hodi selebra Chevening nia aniversariu dala 40.

Ambassador Britanika, Dominic Jerney, hateten, ba tinan 40, Chevening kria tiha ona mudansa positivu iha mundu. Programa Chevening iha Timor-Leste hetan susesu hodi identifika futuru lideransa no ema mak bele halo influensia iha nasaun laran no bele hetan pozisaun senior no pozisaun influensidu, liliu ba iha governo nia laran. La iha opurtunidade seluk ida mak fo ba estudante ho tipu hanesan ne’e. Estudante nia tinan, rasa, jeneru, relijiaun no mos orijen kultural la importante.

“Ami hakarak haree imi iha enerjia, kuriosidade, kompaisaun, vizaun klaru ba nia futuru no abilidade hodi atinji objetivus. Se ida ne’e ita obot hakarak, entaun ita bot serve atu tama iha ami nia komunidade mak iha alumni nain 55,000 iha mundu tomak. Ami nia rede alumi dinamiku tebes no nakonu ho ema mak iha influensia, no sira mos iha experiensia mak ita bot mos sei hetan. Sira bele oferese enkorajamentu, mentoria, fo konseilu, no fo kontaktu. Bainhira imi fila mai imi nia rai hafoin kompleta imi nia estudu, imi sei sente katak imi iha kbi’it atu halo diferensa iha Timor-Leste. Iha buat barak mak imi sei hetan bainhira hatama aplikasaun ne’ebédiak, entaun bainhira imi priense kriteria sira mak bele sai nudar Estudantes Chevening nian, hau enkoraja imi atu hatama imi nia aplikasaun antes 7 Novembru.” dehan Ambassador Britanika, Dominic Jerney,  iha Komunikadu Imprensa ne’ebé Neon metin Asesu husi  Media ofisal Estadu  Renu Unida nia Embaixada iha Jakarta, Kuarta 13/09.

Nune’e mós Bolsu Estudu iha Sekretaria Relasaun Externa, Commonwealth no Dezenvolvimentu (FCDO), Emma Hennessey, haktuir, Estudiozu Chevening, Bolsista, no Eis-Estudantes ka alumni uza sira nia abilidade no koinesementu mak sira hetan bainhira estuda iha Reinu Unidu atu halo mudansa, promove moris diak, kria espasu moris seguru ba ema hotu iha mundu atu moris, serbisu no krese.

“Chevening reprezenta Reinu Unidu ho diak liu iha mundu no mos ami nia estudiozu sira sai nudar parte rede global Chevening nian mak iha eis-estudantes liu nain 55,000. Hau sempre inspiradu ho paisaun no komitmentu hosi sira ne’ebéinvolve iha komunidade Chevening nian no hau hakarak hetan lalais aplikasaun sira hosi jerasaun tuir mai,” nia dehan iha komunikadu imprensa.

Iha eis-estudantes Chevening nain 50 mak iha Timor-Leste no sira iha abilidade professional ba area oioin, inklui atu ajuda fo solusaun ba mudansa klimatiku, sai kampiaun ba egualidade jeneru, serbisu iha industria media, governo, bisnis, serbisu iha area legal nian no mos sel-seluk tan. Notabelmente alumni Chevening iha Timor-Leste ne’e inklui Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Bendito dos Santos Freitas no Premeiru Sekretariu ba Misaun Permanente Timor-Leste nian iha Eskritoriu Nasoens Unidas no organizasaun internasional sira seluk, Didina Maria Assunção Coelho Da Silva.

Entretantu Bolsu Estudu Chevening nu’udar Governo Reinu Unidu nia programa bolsu estudu global, finansia hosi Sekretaria Relasaun Externa, Commonwealth no Dezenvolvimentu (FCDO) hamutuk ho organizasaun parseiru sira. Bolsu estudu ne’e fo apoio tinan ida ba individu sira mak bele demonstra potensia atu sai lider iha futuru, sai ema ne’ebéfoti desizaun, no ema ne’ebéforma opiniaun publik atu halo estudu mestradu iha universidade sira iha Reinu Unidu.

No Chevening hahú loke iha tinan 1983 no dezenvolve tiha ona hodi sai nudar eskema premiu ho prestijius internasional. Estudiozu Chevening nian mai hosi nasaun 160 no hosi rai barak iha mundu. Durante tinan lima pasadu, Chevening oferese tiha ona bolsu estudu ba ema besik 8,000. Eis-estudante ka alumni Chevening nian hamutuk 55,000 iha mundo tomak no ida ne’e inklui mos ema sira mak iha influensia no koinesidu iha rede global.

Naran “Chevening” mai hosi Chevening House iha Sevenoaks, Kent-agora dadaun nudar rezidensia ofisial konjunta ba  Reinu Unidu nia Sekretariu ba Relasaun Externa.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here