Home Notisia The Dili Dialogue Forum Tinan Ida ne’e: Papel Media Ba Kobertura Ambiental

The Dili Dialogue Forum Tinan Ida ne’e: Papel Media Ba Kobertura Ambiental

798
0
Prezidente Konsellu Imprensa, Otelio Ote. [Foto: Media KI}

Reportajen David da Costa

Konselleiru Imprensa (KI) Timor-Leste, Realiza The Dili Dialogue Forum hotema ” Papel Midia Hasoru Krize Ambiental “Tema ne’e, nu’udar kontinuasaun husi tema Loron Mundial Liberdade Imprensa tinan 2024, kona – ba “Imprensa ba Planeta. Husi tema ida ne’e bele  investe kunhesimentu, eleva kapasidade inteltual ema hotu nian.

Presidente Konsellu Imprensa (KI) Timor-Leste, Otelio Ote, hateten, Timor-Leste, nasaun foun ida ne’ebe loron hiran tuir mai sei selebra njan Independensia ba dala-22. Nu’udar nasaun ne’ebe iha prosesu rekonstrusaun, hatudu progresu signifikante iha setor dezenvolvimentu hotu, inklui dezenvolvimentu Midia ka mius Komunikasaun Sosial.

Konsellu Imprensa, nuudar instituisaun Estadu Independenti, no asumi knaar ka kompoetensia atu garantia asesu informasaun, Liberdade espresaun, Liberdade imprensa, independensia editorial, Eleva kapasidade teknika, profisional n inteletual jornalista, kontinua dezenvolve komunikasaun no kooperasaun ho entidade hotu, atu fasilita formasaun no  kapasitasaun seluk tan, atu midia funsiona ho di’ak no iha kualidade.

Tanba ne’e, ohin Dili Dialog Forum, ne’ebe ohin mai hamutuk iha fatin kmanek ne’e, parte ida husi maneira sira, atu investe kunhesimentu, eleva kapasidade inteltual media nia jornalista sira nia hotu. No Programa Dili Dialog Forum ne’ebe hahu kedas iha tinan 2018, maihusi rezultadu seminar internasional ida iha Dili tinan 2017, koa’lia kona-ba liberdade imprensa, no liderdade esprezaun iha Rejiaun Sudeste Aziatiku no Pasifiku.

“Dili Dialog Forum, ohin lori ita hotu mai hamutuk iha fatin kmanek ne’e, parte ida husi maneira sira, atu investe kunhesimentu, eleva kapasidade inteltual ita hotu nian. Kada tinan, selebra Dili Dialog Forum ho Tema Diferenti. Tinan ne’e, ita hili tema ” Papel Midia Hasoru Krize Ambiental”. Tema ne’e, nuudar kontinuasaun husi tema Loron Mundial Liberdade Imprensa tinan 2024, kona – ba “Imprensa ba Planeta. Jornalizmu iha krize Ambiental nia oin,”  Presidente Konsellu Imprensa (KI)  Otelio Ote, esplika liuhusi nian Diskursu iha The Dili Dialogue Forum, iha Salaun Multifunsaun GMNTV Bebora, Sexta 10/05.

Nia dehan, Ema hotu hatene, Timor-leste mos infrenta krize ambiental. Ai-oan menus tanba tradisaun no kultura uza ai ba sunu, halo uma, tradisaun taa ai halo to’os no seluk tan.

“Ita hatene nia impaktu ba planeta no ba umanu. Maibe, media no jornalita la tau iha kestaun ka prioridade ba kobertura no publikasaun notisia, atu sensabiliza ba publiku ka mak kaer desizaun politika sira, kona-ba benefisiu husi ambiente matak no nia impaktu negativu bainhiraplaneta sem ambiente matak,” nia Subliña.

Espera liuhusi Tema ida ne’e, Ambiental iha Dili Dialog Forum ida ne’e, bele hasa’e ema hotu nia konhesimentu no sensibilidade ba Ambiente nian

Nine’e mós, ba futuru, Konsellu Imprensa mos sei esforsu hamutuk ho parseiru sira atu produz Manual Reportajen Ambiental atu komunidade midia uza nuudar matadalan ba kobertura no prosesu produsaun notisia Ambiental.

“Ita hamutuk salva Planeta husi ita – nia atensaun ba dizaminasaun informasaun kona -ba Ambiental,”Tenik nia.

Tuir dadoa Konsellu Imprensa Timor-Leste, meius Komunikasaun Sosial (lmprimi, eletronika no internete ka online notisia) 47. Husi Plataforma tolu ne’e, media online iha 21, barakliu kompara ho jornal 4, Televizaun 4 no Radiu iha 18, inklui Radiu Komunidade sira.

Enkuantu haree ba numeru jornalista, bazeia ba dadus iha Konsellu Imprensa agora  Jornalista ema 300 resin mak j ativu, husi ema 400 resin mak hetan ona karteira profisional jornalista.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here