Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

3139 POSTS 0 COMMENTS

10 Fevereiru PR Sei Halo Enkontru Ho Lider Istoriku Sira, Xanana,...

Reportazen Santina Lucia da Costa Hafoin rejeisaun Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu 2020, iha loron 17 Janeiru 2020, Prezidente da Repúblika uza kbiit husi  artigu...

UNDP HO HASATIL Fo Formasaun Ba Joven No Estudante Sira Oinsa...

Reportazen Francisco JDA  Meio ambiente sai fator importante iha era globalizasaun, tanba mundu tomak sai ameasadu hosi hahalok ema nian, ne’ebe mak nia rasik sei...

Embaixador Australia Hasoru Dr. Mari Alkatiri Hodi Koalia Asumtu Bilateral

Reportazen Francisco JDA Embaixador Australia Peter Roberts hasoru malu ho eiz Primeiru Ministru, Dr. Mari Alkatiri hodi deskuti konaba kooperasaun bilateral entre Australia no Timor-Leste,...

CEPAD Husu PR Buka Dalan Diak Hodi Rezolve, Importante Iha Justisa...

Reportazen Santina Lucia da Costa  Centro de Estadu Para Paz e Dezenvolvimentu , hasoru malu ho Prezeidente da Republika, Dr. Francisco, tanba Xefe estadu hakarak...

Fulan 3 Ona Sedauk Iha Autoridade ZEESM Foun, Lugu: Ema Hotu...

Reportazen Francisco JDA Autoridade sesante Rejiaun Administrativu Oe-Cusse Ambeno hasoru  eiz Prezidente RAEOA-ZEEMS, Dr. Mari Alkatiri, hodi informa servisu ne’ebe halao ona iha Oe-Cusse. Ba...

CNJTL: EA Sei La Fo Solusaun, Pozisaun CNJTL Mak Opta Governu...

Reportazen Santina Lucia da Costa  Situasaun politik rai laran halo Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo kontinua konvoka dialogu ho entidade sira. Iha...

UNDP Lansa RDU 2019, TL nia Valor Iha IDU Mak 0,626...

Reportazen Francisco JDA UNDP lansa Relatorio Desenvolvimentu Umanu 2019 ho konseitu moris diak no fator hotu ne’ebe kontribui ba bens estar saude, edukasaun no...

CCI-TL: Impase Politika Ne’e Fo Impaktu Ba Eknomia TL, La Aseita...

Reportazen Santina Lucia da Costa Camara de Comersiu e Industria, de Timor-Leste hetan konvite hosi Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, hodi...

KKLN Husu Ba Maun Boot sira Tuur Hamutuk Rezolve Impase Politika

Reportazen Santina Lucia da Costa "Husu ba Prezidente da Republika, liu-liu maun boot sira hanesan Xanana Gusmao, Mari Alkatiri, Ramos Horta, Taur Matan Ruak, Francisco...

TL Lakon Amigo Boot Ida James Dunn, Mari: James Konsistente Iha...

Reportazen Zevonia Vieira  Timor-Leste lakon amigu boot ida ne’ebe mak fo nia an, kontribui ba prosesu ukun rasik an. Eiz Konsul Australianu iha Timor-Leste, James...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

error: Content is protected !!