Home Feature Ai-Parapa Sei Proteje Ema no Animal Tasi, Sei Fo Benefisiu Ekonomia Ba...

Ai-Parapa Sei Proteje Ema no Animal Tasi, Sei Fo Benefisiu Ekonomia Ba Komunidade

1342
0

Ai-parapa nudar aihoris ida ne’ebe importante, hodi proteje animal tasi no ema hosi risku. Iha tempu agora ho mudansa ba ambiente ne’ebe bele fo perigozu, nudar ema iha nia knaar importante oinsa atu proteje mundu hosi risku ne’ebe ema hotu la espera bele akontese.

Organizasaun FUNDEF realiza programa kudar ai-parapa iha Ulmera, ho objetivu atu proteje lina kostera ne’ebe mak mukit ona no molik ona, konserva hikas fila fali ai-parapa, hodi bele funsiona, replanta hikas fali ai-para, hodi proteje tasi no mos hasa’e konsensia komunidade nian, hodi la tesi ai arbiru iha tasi ibun, hodi nune’e bele salva tasi ben no mos bele funsiona ho diak, hodi proteje invairomentu iha linna kostera.

Programa kuda ai-parapa ne’ebe halao iha loron 30/05, iha relasaun mos ho edukasaun, oinsa tekniku sira hasa’e komunidade nia kapasidade, liu hosi treinamentu konaba libiud, agrifloresting  no hortikultura, hodi bele enkoraza komunidade sira bele hatene didiak sira nia knaar, hodi halao sira nia moris.

Komunidade Liquica, Domingos da Conceiçao dos Santos, ba Neon Metin hateten katak, uluk fatin ne’e ai-parapa nia fatin, maibe tanba attitude ema nian no animal sira, mak ai sira ne’e lakon hotu, ho inisiativa organizasaun sira, hodi apoia komunidade no lideransa komunitaria sira no defini katak fatin ne’e merese atu kuda ai-parapa.

“Atu atinji objetivu, ita bele dehan katak  laos hotu-hotu moris, mais ita iha espetativa katak husi prosesu sira ne’ebe mak iha, bele atinji nia metade husi natureza nia hakarak. Ha’u hein katak animal sira la tama ona, ema mos iha konsiensia ona”, hateten Domingos

Domingos ne’ebe hola parte iha atividade refere, hateten liga ho edukasaun no ambiente, koalia mos konaba mos sustenbalidade ambiental. Domingos fo hanoin atu iha kurikulum liga ho ambiental, no aplika mos material iha eskola sira, atu nune’e estudande sira aprende oinsa atu dezenvolve seitor ambiente ne’ebe buras no fo benefisu no implikasaun positivu ba rai ida ne’e.

Domingos hatutan katak seitor ambienta mos liha ligasaun ho kultura, katak Timor-Leste rai ida ne’e sagradu, iha nia forsa natureza ne’ebe makaas, sempre iha nia nain, sira fo hela protesaun ba  rai ida ne’e.

Iha fatin hanesan Xefe Grupu, Helder Goveia Freitas hateten katak hanesan Xefe Juventude, iha suku Ulmera fiar katak kria grupu ba ambiente nian ne’e nudar inisitiava ne’ebe mak joven sira iha Ulmera halo.

“Ita jerasaun foun banati tuir kultura ne’ebe maka ita nia avo sira hari iha Timor depois bolu katuas lia nain sira halo tiha hotu, hodi prepara ai-perapa nia musan ka fuan hodi halo pembibitan. Ai-perapa sai hanesan lisaun ida, hanesan edukasaun ba joven sira no mos komunidade sira, fo buras ba ita nia area ne’ebe komunidade besik ba iha area kostera no ba ita nia nasaun”, hateten Helder ba Neon Metin Xefe Suku Mota Ulun, Municipio Liquisa, Francisco Soares hateten fatin ne’e serve duni atu kuda ai-parapa, antes atu kuda mos ai-parapa ne’e iha tiha ona, agora balun foin mak atu kuda, ne’e tamba atu kontinua deit balu ne’ebe tuan dadauk, atu mohu daduk no foun sira ne’e bele sa’e fali .

Francisco informa katak, suku Vinho Ulmera no Mota Ulun forma grupu hodi tau atensuan ba ai-parapa, “ita kuda atu nune’e bele satan netik laloran ne’ebe mak mai, sekarik ita la kuda ai-parapa, sira ne’ebe tuan ona,  mohu tiha, se ita la kuda fali, laloran tasi ne’e sae bebeik, hodi fo risku ba, tamba komunidade sira balun mos hela besik iha area tasi ibun”.

Programa ne’ebe realiza hosi UNDEF, ho objetivu atu proteje ikan balun, kadiuk sira, hodi nune sira bele produs fali sira nia oan iha ai-parapa laran. Iha future fatin refere bele sai turismo komunitaria, no bele fo benefisiu rendimentu ba komunidade sira ne’ebe hela besik tasi ibun.

Programa kuda ai-para ne’e tanba iha kooperasaun entre FUNDFE no UNDP no hetan apoio hosi MAP. Total ai-parapa ne’ebe kuda ho toal 6000, ne’ebe oferese hosi Ministeriu Agrikultura e Pescas [MAP]. * [Rubens dos Santos ‘Hamas’ | Editor: Zevonia Vieira | NEON METIN | 19.06.2018 ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here