Home EduTek MUTL Demo Parlementu Nasional, Kontra Proposta Sosa Kareta

MUTL Demo Parlementu Nasional, Kontra Proposta Sosa Kareta

1184
0

Reportajen Tito Assis

Movimentu estudantes universitariu (MUTL) kontinua hala’o manifestasaun iha kampus UNTL sentrál hodi rezeita total proposta orsamentu Parlementu Nasional nian hodi sosa kareta foun no sira husu atu membru Parlementu Nasional periodu liuba atu hatama hikas kareta mak sira lelaun ona.

Ba Jornalista sira, portavos MUTL, Abilio Soares Ximenes hatete katak sira lakohi parlementu atu sosa kareta foun no husu ba membru Parlementu Nasional periodu liuba atu hatama hikas kareta parlementu nian mak sira lelaun tiha ona. Bainhira Parlementu Nasional la rona sira nia ezzijensia, MUTL sei kontinua halo manifestasaun nafatin, no sei apela ba publik no organizasaun relijiosa sira hodi involve.

“Kareta foun ne’ebe PN atu sosa ne’e labele sosa tan ona, no kareta ne’ebe terseiru lejislatura mos tenke fo fila fali, tanba Prezidente Parlamentu Nasional Arao Noe fo karta ba eis titulares dahan entrega fila fali’, hateten portavós Abilio iha fatin demonstrasaun, 26/10.

Portavos ne’e hatete katak antes halo demonstrasaun sira hatama uluk karta ida ba Presidente Parlementu Nasional iha 18 Outubru, atu halo audiensia maibe sira la hetan resposta ba karta nebe mak sira hatama.

Antes ne’e manifestasaun hahu iha kampus sentrál besik edifísiu parlamentu nia oin, maibé tuir karta ne’ebe akordu hamutuk ho komandu PNTL Dili ne’e iha kampus ekonomia laos iha kampus sentrál enkuantu sarjentu Polisia Marçal Ali Metan husi nudár Polisia Komunitaria ne’ebé dirije karta ba ami ne’e deside hamutuk tuir Lei 100 mentrus husi edifísiu ne’ebe mak imi atu hato’o imi nia aspirasaun, no kritiku ne’e, la’os iha kampus sentrál UNTL, tanba movimentu estudante universitariu ne’e laos estudante UNTL nian deit, tanba ne’e hau husu ba imi estudante sira hotu ne’ebe partisipa iha manifestasaun ida ne’e katak imi tenke muda hodi fo distánsia 100 metru husi edifísiu PN, se bainhira dezentendimentu ruma mosu mak orsida vidru UNTL nian rahun se mak sala atu fo todan ba se, edifísiu UNTL mak sai vítima universidade seluk lae.

Manifestasaun ne’e sei kontinua bainhira prezidente PN la fo solusaun iha tenpu badak nia laran.

Portavos ne’e mos hatete katak se karik mak Prezidente PN la resposta ba ami nia ejijénsia iha manifestasaun ne’e, mak ami sei kontinua no ami sei haruka karta ba prezidente 13 Munisipio ne’e hotu no organizasaun hotu-hotu no povu timór laran tomak atu mobiliza manifestasaun ne’e sai boot  liu tan ida ne’e to’o  Prezidente PN Fo solusaun mak foin para, tanba tuir konseitu demokrasia katak menoria tuir Maioria nia hakarak, se povu hotu-hotu mak la aseita PN atu sosa kareta entaun tuir povu nia hakarak tanba maioria mak la hakarak hateten “Abilio’ iha jardim kampus ekonomia.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here