Home Saude Suku Ura-hou Estrada Sei Aat, Impaktu Ba Inan Isin Rua Tenke Hulan...

Suku Ura-hou Estrada Sei Aat, Impaktu Ba Inan Isin Rua Tenke Hulan Lao Ain Km 5-6

838
0
Kondisaun estrada ba iha Suku Ura-hou, Hatulia Municipio Ermera. [Foto: Santina Lucia Da Costa | 19.01.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

“Ita ukun-an tinan 20, estrada aat fó impaktu tebes, bainhira inan isin rua sira atu partus, kareta ambulansia atu tama de’it mós araska, entaun komunidade sira tenki hulan inan isin rua ka moras sira seluk, lori to’o iha estrada boot mak kareta ambulansia bele tula”. Xefe Suku Ura-hou

Fatin as iha laletek, haleu ho ai-samtuku ho plantasaun café, halo rai Ura-hou furak no matak, bee matan ne’ebe turu ba rai, no manu lin ne’ebe ho nian lian, halo rai ne’e sente hakmatek los.

Suku Ura-hou, sub administrative Hatulia, Municipio Ermera, fatin ne’ebe sei tama iha kategoria rural liu, tanba komunidade sira sedauk asesu ba estarada diak no elestridade. Komunidade sira nia movimentu atu lao ba sidade tenke lao ain ho kilometru liu 20, atu bele hetan estrada transporte publiku.

Jornalista Neon Metin, dada lia ho Xefe Suku Ura-hou, Alberto Soares iha sede suku Ura-hou. Xefe Suku sente triste tanba to’o ohin loron Ura-hou kontinua sai izoladu tanba komunidade sedauk sente rezultadu hosi ukun rasik an.

“Ita ukun-an tinan 20, estrada aat fó impaktu tebes, bainhira inan isin rua sira atu partus, kareta ambulansia atu tama de’it mós araska, entaun komunidade sira tenki hulan inan isin rua ka moras sira seluk, lori to’o iha estrada boot mak kareta ambulansia bele tula”, konfesa Alberto ba Neon Metin, 19/01.

Ura-hou nakonu ho istoria tanba nudar fatin ba Falintil sira subar iha tempu rezistensia. Komandante Ular, Xanana, Somotcho, Konis Santana, Dudu no falintil sira seluk, maibe fatin ne’e rasik kontinua sai mukit.

Alberto haktuir tan katak bainhira udan boot, dalaruma inan isin rua atu partus, parteira sira labele mai, tanba estrada aat.

Imajina ho estarda aat, komunidade sira tenke hulan inan feton ne’ebe isin rua, ho kilometro 5-6 hodi to’o iha estrada boot. Komunidade sira hakarak salva inan no bebe ne’ebe iha kabun laran, maske tenke luta ba risku ne’ebe karik sei hasoru

Xefe Suku Alberto hateten klinika Ura-hou iha, maibe infermeira no dotor labele mai halo servisu no atende ema moras sira, tanba razaun estrada at no sira hela Gleno, no to’o ohin loron depois de dezastre natureza akontese klinika taka to’o ohin loron.

Ho situasaun ne’ebe akontese foin lalais bainhira Orsamentu Jeral Estadu 2020 la pasa iha Parlamentu Nasional, karik sei aumenta problema ba iha kondisaun ne’ebe komunidade hasoru, no suku Ura-hou kontinua sai izoladu no labele dezenvolve tuir mehi hosi ukun rasik an.

“Hanesan autóridade preokupa tebes, durante hau nia mandatu mai, atu besik tinan 3 ka 4 ona hasoru hela de’it orsamentu duadesimu, eleisaun antisipada, hasoru hela deit difikuldade. Tinan lima ami halo proposta ba governu, maibe governu labele aprova tanba orsamentu sei persumba hela de’it”, dehan Xefe Suku Urahou.

Autoridade lokal ne’e hato’o lia menon ba ulun boot sira no membru Parlamentu sira, atu serbisu hamutuk hodi lori dezenvolve rai ne’e, se lae povu mak moris kiak nafatin no la lori benefisu ba povu. Suku Ura-hou rasik menus doutor, enfermeira no parteira.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here