Home Notisia OJE Hetan Sumba, PM Taur Prontu Apoiu Desizaun Hosi Prezidente da Republika

OJE Hetan Sumba, PM Taur Prontu Apoiu Desizaun Hosi Prezidente da Republika

634
0
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak halo entrevista ho jornalista sira palacio prezidensia. [Foto: Santina Lucia da Costa | 20.01.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo, hodi informa atividade regular ne’ebe governu halao.

Ba jornalista sira Taur Matan Ruak hateten, tuir lolos enkontru regula Primeiru Ministru nian akontese iha loron Quinta maibe muda ba iha Segunda tanba informasaun importante ne’ebe presiza informa ba Prezidente da Republika.

Ba jornalista sira Taur Matan Ruak informa katak, enkontru ne’e hodi informa asumtu importante liga ho debate orsamentu geral, ne’ebe sumba ka la liu, tanba ne’e Primeiru Ministru hato’o ba Prezidente da Republika nudar Primeiru Minsitru prontu simu desizaun saída deit ne’ebe mak Xefe Estadu sei foti no prontu atu apoiu.

Liu hosi enkontru ne’e mos Primeiru Ministru informa atividade regular ne’ebe mak governu halao ona.

“Enkontru normal ho Prezidente da Republika, normalmente iha kinta-feira enkontru, maibe ida ne’e espesial uituan no hau mak husu, depois ne’e sekuensia hosi debate orsamental iha sesta semana kotuk. Hau hato’o situasaun segurança fim do ano nian, buat hotu lao diak, biar iha problema ki’ik oan iha ita nia rai laran, mais buat hotu lao di’ak, inklui hau mós informa ba PR konaba dezastre iha Manleu, familia sira kuaze 200 afeitadu, balun grave oituan, dadaun ne’e fó hela instrusaun para hau mós fó asistensia ba sira, para bele regulalizar, rekupera fila-fali ho situasaun ne’e”, hateten Taur Matan Ruak, 20/01.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here