Home Notisia Dr. Mari Halo Enkontru Ho Embaixador/a Sira, Koalia Asumtu Ekonomia Bilateral

Dr. Mari Halo Enkontru Ho Embaixador/a Sira, Koalia Asumtu Ekonomia Bilateral

759
0
Eiz Primeiru Ministru, Dr. Mari Alkatiri halo enkontru ho embaixador/a sira. [Foto: Alwiah Aly Hosman | 29.01.2020]

Reportazen Francisco JDA 

Embaixador nain sia ne’ebe hetan ona pose hosi Prezidente da Republika, hasoru malu ho eiz Primeiru Ministru, Dr. Mari Alkatiri.

Hafoin remata enkontru Embaixador Reinu Cambodia, Hermengildo Lopes ba jornalista sira hateten, liu hosi enkontru ida atu rona hanoin ruma hosi Dr. Mari Alkatiri konaba oinsa bele halo kooperasaun bilateral ho nasaun sira seluk konaba seitor ekonomia no komersiu.

“Dr Mari fo hanoin buat barak kona ba ita nia koperasaun entre bilateral nian, iha area komersial, ekonomia ho tekniku importante bele iha sustentabilidade entre pais rua ou ba rejional ida ne’ebe diak liu tan”, dehan Hermenigildo, iha Farol 29/0.

Diplomata ne’e hatutan katak la bele depende beibeik ba importasaun hosi rai liur, tanba hanesan Cambodia ne’ebe susesu liu iha area agrikultura no fos numeru un, nunee susesu mos iha area floresta, ambiente no mos turista barak. Kada tinan hetan rendimentu hosi 5 milloens ne’ebe tama iha Cambodia.

Diplomata ne’e iha esperança boot, hodi lori buat ruma diak mai Timor-Leste, tanba ba hanesan reprezenta povu, lori bukae ruma mai Timor-Leste nune’e povu bele sente katak iha duni benefisiu ba povu.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here