Home Notisia Rigoberto Monteiro Simu Pose Nudar Atual Diretor Ezekutivu KI

Rigoberto Monteiro Simu Pose Nudar Atual Diretor Ezekutivu KI

1538
0
Tomada de Pose ba Diretor Ezekutivu foun Konselho Imprensa, Rigoberto Monteiro. [Foto: Santina Lucia da Costa | 30.01.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Konsellu Imprensa halo Serimonia tomada de pose ba actual Diretór Ezekutivu Rigoberto Monteiro, ne’ebé durante tinan haat ona sai asesor ba iha Planu Programa iha Konsellu Imprensa [KI].

Liu hosi tomada de pose, Prezidente Konsellu Imprensa, Virgilio da Silva Guterres, katak hato’o deskursu katak iha fiar metin ba Direitor Ezekutivu foun, hodi bele fo apoiu makaas liutan ba KI, hodi halao nian serbisu.

“Ita hala’o iha naroman ka mahon rezime duadesimu ninian, ne’ebé ita hakat, sei sukat tuir rezime duadesimu nian tanba politikamente, balun oho malu no hakohi malu”, hateten Prezidente KI, iha edifisiu KI, 30/01.

Virgilio hatutan katak, Konseilhor nain lima foti desizaun hamutuk, hodi nomea Rigoberto tanba ho nia esperiensia, konnesementu no kapasidade ne’ebe nia hatudu ba KI durante tinan haat nia laran, nudar asesor ba Planu Programa nian. Prezidente KI dehan ho konnesmentu ne’ebe iha, fiar katak sei fo rezultadu positive ba KI.

Prezidente Konsellu Imprensa mos hatoo nia agradesementu ba Doutora Ana Teresa Siqueira, maske nia la marka prezensa, ninia komprimisu no dedikasaun, liuliu periodu inisiu ne’ebé difisil, Konsellu Imprensa hahu 2016 to’o 2020, hanesan Diretóra Ezekutiva, nia mai hanesan feto ida mesak, hamutuk ho membru na’in lima lao hamutuk duni ho asesor Rigoberto, ho ekipa boot KI.

Entretantu, Aktual Diretór Ezekutivu, Rigoberto Monteiro, hateten kargu ida ne’e ezije fó responsabilidade boot, ezije komitmentu no dedikasaun ida ne’ebé boot, ezije kualidade profisional, kapasidade teknika ne’ebé aas, pelu menus esperiensia ne’ebé iha Konsellu Imprensa durante tinan haat, hanesan asesor pradu ba programasaun, espera sei la husik leet, ho konfiansa husi membru na’in lima.

Rigoberto hateten katak iha komitmentu hodi kontinua halo servisu ba period tuir mai, presiza kontinua hametin espiritu no haforsa liutan koordenasaun.

“Hau husu apoiu konstituente KI nia tomak, orgaun komunikasaun sosial, organizasaun Jornalista sira, atu tuir relasaun instituisional ne’ebé iha tiha ona, pelumenus ho kooperasaun ne’ebé iha, ita bele hasoru dezafius hirak ne’ebé dadaun ne’e media hasoru iha ita nia nasaun.” Dehan Aktual Diretór Ezekutivu KI.

Nia hatutan media bele sai parte ida no kanal importante ba sosiedade difisiente nian, hato’o sira nia hanoin nune’e ita hotu sei hamutuk promove sosiedade ida ne’ebé inkluzivu iha ita nia rain.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here