Home Meio Ambiente Ema Liu Miliaun 650 Iha Mundu Inklui TL, Sedauk Asesu Ba Bee...

Ema Liu Miliaun 650 Iha Mundu Inklui TL, Sedauk Asesu Ba Bee Moos Ho Seguru

765
0
Inan feton ho labarik sira ba kuru bee moos iha postu iha Oesilo. [Foto: Zevonia Vieira | 18.03.2020]

Reportazen Francisco JDA

Asosiasaun  HAK hala’o konferensia imprensa, relasaun ho selebrasaun loron mundial Bee Moos, ne’ebe sei akontese iha 20 Marso.  Liu hosi loron mundial ne’e Asosiasaun HAK sei publika rezultadu peskiza ne’ebe halao durante ida, hodi hare ba komunidade sira ne’ebe asesu bee moos hanesan iha municipio Baucau, Viqueque, Ainaro, Dili, Ermera, Liquisa no Manufahi, ho toal suku 57 no aldeia 349 ba uma kain ne’ebe asesu ba bee matan hamutuk 3.643, asesu ba be mota  3.466, asesu ba bee posu ka sanio 3.447   no asesu ba bee kanalizasaun hamutuk 34.391

Porta Voz  Januario Amaral de Jesus hatete, hare ba dezenvolvimentu nasional 2030,  ne’ebe sei kontribui ba vitoria ema miliaun liu 650 iha mundu inklui Timor-Leste, ne’ebe dadauk ne’e seidauk asesu ba bee moos ho seguru.

“Kobertura nasional ba bee tuir dadus Joint Monitoring Program [JMP] 2019 hatudu katak 78%  iha kategoria urbana ho rural,  98% iha kategoria munipio ou kapital no remotas 70%  iha suku no aldeia ka rural ne’ebe asesu baziku liu númeru populasaun ne’ebe aumenta kada tinan, sei fo impaktu ba asesu bee ne’ebe la adekuadu, assesivel no seguru iha komunidade. Kondisaun ida ne’e sei afeta ba kualidade moris ita ema no mos afeta ba desenvolvimentu nasaun hosi aspetu hotu”, tenik Porta voz Januario Amaral de Jesus, iha Farool Asosiasaun HAK loron Quarta,18/03

Januario informa katak bee hanesan fator esensial ba ema nia moris,  balada no ai-horis sira.  Ita tenke kuida bee ho responsabilidade, atu nune’e la bele fo impaktu ba desenvolvimentu ema nian, iha seitor hotu,  presija tebes konsensia ema hotu atu kuida  meiu ambiente, hodi asegurare rekursu bee matan, relasiona ho mudansa klimatika.

Asosiasaun HAK mos husu ba komunidade no entidades hotu atu fo apoio ba kampana Sua Exlensia Presidente da Republika ne’ebe ho tema “Ema Ida Ai-hun Ida Proteje Bee”. Husu ba governu hodi akompnha no regula didiak Lei Nú 4/2004, hodi asegura jestaun bee iha area remotas no urbana, rekomenda mos ba Ministeriu Obras Publika atu konsidera bee, sanementu no ijeniku hodi aloka orsamentu estadu nian, nune’e fo porsaun boot liu iha bee moos, sanementu no ijene duke seitor seluk.

Liu hosi konferensia imprensa HAK mos husu ba publiku atu uja bee ho kuidadu, hodi asegura asesu bee ba ema hotu, tanba bee moos sai abut ba ema nia moris loro-loron nian, se la iha bee, sei la iha saude no ijene ne’ebe diak.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here