Home Meio Ambiente Konversaun Ambiente no Bioversidade, SEA: Tenke Bandu Uza Kulit Lenuk Ba Artezenatu

Konversaun Ambiente no Bioversidade, SEA: Tenke Bandu Uza Kulit Lenuk Ba Artezenatu

893
0
Lenuk nudar Bioversida tasi nian. [Foto: Copyright Media Sapo | 21.03.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Protesaun meio ambiente iha situasaun mudansa klimatika importante tebes hodi diskuti proteje meio ambiente iha ilha ne’e.

ONG Timor Aid, organiza diskusaun ida ho tema, Protesaun Meio Ambiente ho tema Dalan ba Perzervasaun Kultura no Eko-Turizmu iha Ataúro, ne’ebé hala’o iha Arkivu Muzeum Rezistensia Timorense, iha loron, Sesta-feira, 20/3.

“Oinsa mak ita bele dezenvolve turizmu ida fó benefisiu ba povu iha Atauro, maibé mos iha tempu hanesan bele kontribui ba konservasaun Ambiente no Biodoversidade, nune’e mós bele konserva ita nia valores kulturais sira. Hau kontente bele mai partilha ho partisipantes sira konaba tema ida ne’e”,  hateten Sekretariu Estadu Meiu Ambiente ]SEA], Demétrio de Amaral, hafoin diskusaun ba jornalista sira.

Demétrio de Amaral hateten lenuk ne’e animal ida fraku, animal ida moris, se ita autoriza ema uza lenuk kulit hodi produz artezenatu, ne’e hanoin ita halo promosaun turizmu ida ne’ebé la respeitu ambiente, ida ne’e ladi’ak, ema ne’ebé uza lenuk hodi produz lenuk nia kulit ba artezenatu ne’e kontra ambiente, ne’e tenke bandu.

“Iha Dekretu Lei biodiversidade, Lei barbarak konaba protesaun espesies ba ameasadu sira, dekretu Lei foin mak promulga husi Prezidente da Republika, ita iha kodiku penal konaba krime ambientais, ema ne’ebé oho animal fuik sira, ne’e krime ambientais, Lei sira ne’e mak fó sansaun ba sira ne’ebé mak oho animal fuik. Atu reforsa implementasun Lei ne’e, autoridade sira husi baze tenke partisipa no kontrola tuir ema sira ne’ebé mak oho arbiru animal fuik”,  Esplika SEA.

Iha fatin hanesan, Diretor Timor Aid, Florentino Sarmentu hateten estatua ho artezenatu sira ne’e, nia mai husi natureza, mai husi  Ai ne’ebé labele tesi hodi halo ba estatua, tenke iha matenek atu oinsa ita tesi Ai, lori halo Estatua, lori mantein tradisaun  beiala sira nian, lori ba fa’an hodi hetan osan, maibé natureza ne’e tenke halo fali buras, matak ba nafatin.

“Atu koalia konaba ekonomia sustentavel, ema ne’ebé moris hetan osan husi atividade ekonomika ida ne’e, sira nia natureza ne’e bele sustenta nafatin”, tenik Diretor Timor Aid,

Florentino Sarmentu dehan Timor Aid buka dalan nafatin atu fanun sosiedade, nain ulun sira, liuliu joven sira atu oinsa mak aprende konaba pratika tradisional, se melhoria popular, ne’ebé ema Atauro sei kaer metin hela, lori hatutan, habelar, sira nia valores kulturais halo sira moris.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here