Home Saude Ema 200 Agora Hela Iha Auto-Kuarentena, Dra. Josefina: Kada Loron MS Sempre...

Ema 200 Agora Hela Iha Auto-Kuarentena, Dra. Josefina: Kada Loron MS Sempre Hare Sira nia Kondisaun

6786
0
Diretora Nasional Kontrola Moras, Dra. Josefina Clarinha João . [Foto: Santina Lucia da Costa | 21.03.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Ministeriu Saude halao sira nia serbisu hodi halo vizilansia ba maluk sira ne’ebe mai tama Timor.

Liu hosi konferensia imprensa, Dra. Josefina Clarinha Joao ba jornalista sira hateten Ministeriu Saude halo prosesu vizilansia iha entrada maluk sira husi rai liur mai ne’e, komesa kedas husi ita nia porto entrada hanesan, Aeroportu, Batugade, Sakato, Oesilo, Salele, iha ita nia ponte kais, iha ne’eba ekipa saude sira, bainhira pasajeiru sira tama, halo kedas scanning bazeia ba sintomatolojia, ne’ebé mak sira iha, se sira tama ho isin manas ne’e katak sira bele nudar suspeitu, entaun tempu ne’eba kedas ami foti asaun hodi separa nia, tau nia ketak husi pasajeiru sira seluk.

Dra. Josefina Clarinha João hatutan maibe kuandu sira tama ho sintomatolojia ne’ebé mak laiha, hanesan asintomatiku entaun bele fo tama maibé primeiru ami rekolla sira nia dadus kompletu, identidades, lokalizasaun, numeru kontaktu, suku, aldeia, bairru, depois ida ne’e ami esplika ba sira, tanba mundu tomak aplika auto-karantina, “katak hau karantina hau nia-an, depois hau to’o iha Timor, hau bele hela iha hau nia uma, maibe evita kontaktu ho ema se de’it ne’ebé mak hanesan ho vizinhos sira, ema seluk sira ne’ebe mak atu mai vizita, bele fo hatene sira labele mai lai, tenke hela iha uma durante 14 dias”.

Diretora ne’e mos realsa  durante 14 dias ne’e, sei husu ba ema ne’e, labele halo movimentu ba mai ba fatin sira seluk, ami mos sei kontaktu ema ne’e iha loron ida, kontaktu dala 2-4, hodi bele hatene ninia kondisaun, primeiru hatene nia isin manas ka lae, mear ka lae no inus been ka lae.

“Ate agora ema barak tama, maibé iha ona rezolusaun barak husi governu atu empede ka atu suspende maluk balun nia entrada, hodi ida ne’e sente dehan ajuda mai ami nia serbisu, para bele hamenus liu tan posibilidade moras ne’e tama mai Timor”, hateten Dra. Josefina.

Tuir informasaun ne’ee Dra. Josefina informa katak dadus hatudu kuaze ema 200 mak agora hela iha auto-kuarentena, ekipa ne’ebe mak forma ba vijilansia nian, iha mediku nain 10, ho pesoal vijilansia nain 4, ne’ebé mak lorloron kontaktu no halo konsulta ema sira ne’ebé mak auto-kurentena ne’e, para bele hatene, primeiru sira nia paradeiru iha ne’ebé, sira iha uma duni ka lae, depois sira kondisaun ba ohin loron ne’e oinsa.

Dra. Josefina Clarinha João informa Ministeriu saude la serbisu mesak, maibe serbisu hamutuk ho Xefe Suku, Xefe Aldeia, Polisia Suku, ne’ebé mak sempre mós ajuda kontrola hodi hatene paradeiru husi ema sira ne’ebé mak halo hela auto-kuarentina.

Tuir planu katak sei serbisu ho parte telkomunikasaun sira hanesan TELEMOR, TELKOMCEL no Timor Telkom hodi fahe informasaun

 “Auto-kuarentina ne’ebé maka agora dadaun ami aplika, ne’e ba nasaun  hotu-hotu ne’ebé afeita COVID 19 tama mai Timor, ami aplika hotu kedas.” Tenik Dra. Josefina Clarinha João.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here