Home Notisia Espoza PR Fo Apoiu Nesesidade Baziku Ba Vitima Inundasaun Iha Eiz Merkadu...

Espoza PR Fo Apoiu Nesesidade Baziku Ba Vitima Inundasaun Iha Eiz Merkadu Bekora Temporariu

387
0
Espoza PR Fo Apoiu Nesesidade Bazku Ba Vitima Inundasaun Iha Eiz Merkadu Bekora Temporariu. [Foto: Francisco JDA | 21.03.2020]

Reportazen Francisco JDA

Desastre naturais ne’ebe foin dadaun akontese iha Dili laran resulta komunidade barak hetan afetadu, hosi material, sira ba nesesidade baziku nian tanba afeta hosi inundasaun.

Esposa Presidente da Republika, Sidalia Nobre Mauziho ho nia ekipa fahe material hanesan, mina, kulsaun, fos no nesesidade baziku seluk ne’ebe komunidade presisa iha emersencia  ba vitima inundasaun nuudar ajuda umanitariu ida hodi tulun vitima sira iha eis Merkadu Becora Temporariu

Tuir Esposa Presidente Sidalia Nobre Mauzinho ba Jornalista sira hateten, hanesan ema humanu, presija apoio no tulun nune’e, ba komunidade sira ne’ebe hetan afeta hosi inundasaun

“Durante ne’e hau mos akompanha katak iha fatin ne’ebe afetada kuaze fatin sira ne’ebe komunidade hela ba sira hetan ona apoio, maibe iha fatin ida ne’e mak seidauk hetan, entaun hosi Gabinete ami nian lori mai no fo iha fatin ida ne’e”,  tenik Esposa Presidente RDTL Sidalia Nobre Mauzinho iha Eis Merkadu Becora Temporariu, 20/03

Sidalia hatutan tuir lolos apoio hosi  Presidente da Republika no Gabinete fo hotu ba iha Protesaun Civil, tanba akompanha informasaun komunidade sira iha ne’e, seidauk hetan apoio tanba ne’e mak ohin lori nesesidade baziku mai iha ne’e,  ba futuru estadu bele hare no prepara diak liu tan ba ai-han sira ne’ebe komunidade sira presija.

“ Inundasaun laos iha fatin ida ne’e deit, inundasaun iha fatin haat ka lima, apoio mos kuaze ba ona, maibe ita nia komunidadu sira balun mak seidauk hetan,  hau hatoo  agradesimentu ba organizasaun, empresariu, Partidu Politiku, Igreja, ema hotu nia kontribuisaun hodi fo suporta iha momentu difisil ida ne’e”, tnik Esposa Presidente Sidalia Nobre Mauzinho

Nia relasa liu tan presiza halo kolaborasaun hosi komunidade no autoridade lokal sira, responsavel ou koordenador bele servisu ativu liu tan, tama sai bairo no uma atu bele identifika ba vitima inudansaun sira nune’e aopoio barak ka oituan hotu tenke hetan hanesan.

Entertantu Koordenador ba vitima inundasaun Eis Merkadu Becora, Adelino Mascarinhas informa ba jornalista sira hateten, komunidade ne’ebe hela  iha eis merkadu Becora temporariu hotu afeta ba inundasaun no klasifika ba fatin tolu, besik mota ninin, klaran mak eis merkadu Becora Temporariu, no parte  Leste.

“Dadus temporariu ne’e foti ona mais komplikadu, tanba ema balun preokupa ba ninia sasan,  hosi hau nia ekipa  kiik oan ne’ebe hau forma sira, foti ona dadus maibe hau bele dehan dadus temporariu deit hetan 207 uma kain”, hateten Adelino

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here