Home Notisia PN Aprova Estadu Emerjensia Ba Datoluk nian Ho Votus 40, Kontra 1...

PN Aprova Estadu Emerjensia Ba Datoluk nian Ho Votus 40, Kontra 1 no Aujente 24

481
0
Sala de plenaria iha diskusaun konaba EE. [Foto: Raimundu Seguerau | 27.05.2020]

Reportazen Raimundu Seguerau

Reprezentante Povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) halo ona aprovasaun ba extensaun Estadu Emerjensia (EE) ba faze datoluk ho votus afavor 40,  kontra 1 no aujente 24, hodi autoriza ba Prezidente Republika (PR), Francisco Guterres Lu-Olo hodi dekreta.

Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres hatetn katak Parlamentu Nasional hasai ona autorizasaun tuir pedidu Prezidente da Republika, Francisco Guterres Lu-Olo ninia atu extende tan Estadu Emerjensia (EE) ba loron 30.

“Lori Parlamentu Nasional nia naran, hau hakarak hato’o de’it lian tatoli ba Primeiru Ministru no membru governu tomak atu implementa didi’ak. Liafuan xefe ne’ebé ita kaer mak ne’e, salva ema nia vida mós tenke evita ema mate tanba hamlaha”, dehan Aniceto iha PN, Kuarta (27/05).

Aniceto haktuir governu tenke kaer metin, governu tenke asumi responsabilidade atu hala’o didi’ak no implementa didi’ak  estadu emerjensia ne’ebé  Parlamentu Nasional autoriza. Tan ne’e, lori Parlamentu nia naran agradese ba Primeiru Ministru tanba bele mai iha Parlamentu Nasional durante loron tomak halo aprezentasaun ho di’ak

Entertantu, Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak agradese ba Parlamentu Nasional ninia autorizasaun ba extensaun estadu emerjensia ba datoluk no espera entidades hotu-hotu nia apoiu bele fó susesu ba iha implementasaun.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here