Home Notisia Espoza PR Sai Embaixadora Ba Kampanha Impaktu Negativu Hosi Kaben no Isin...

Espoza PR Sai Embaixadora Ba Kampanha Impaktu Negativu Hosi Kaben no Isin Rua Sedu

1291
0
Espoza Prezidente da Republika ho feto foinsa'e iha palacio prezidensia. [Foto: Media PR |30.06.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Espoza Prezidente da Republika, Cidalia Lopes Nobre Mouzinho Guterres sai embaixadora ba kampanha hosi impaktu negativu kaben sedu, isin rua sedu no mos hapara violensia hasoru labarik, labarik feto no feto em jeral iha Timor-Leste.

Liu hosi kooperasaun entre Plan Internasional no Casa Civil Prezidensia Republika Timor-Leste, Cidalia Guterres hateten simu knaar ne’e ho razaun katak asumtu ne’e pretenente tebes, tanba sei hasoru problema social barak no rezultadu dez-igualdade iha oportunidade asesu no benefisiu ba labarik, labarikfeto no feto sira no razaun seluk atu hatan no habela komprimisiu politika Prezidente  da Republika nian, konaba inkluzaun sosial, hodi kontribui mos ba kresimentu ekonomiku sustentavel,  governasaun demokratika no bem estar povu nian

Espoza Prezidente da Republika hatutan, Problema sosial sira ne’e akontese iha ita nia matan, nune’e tenki halo buat ruma nafatin, atu hadia sira nia kondisaun tanba ita moris iha sosiedade ida, nudar komunidade ida no ita la moris mesak ka moris mesak de’it.

Cidalia dehan nune’e presija nafatin hafanun ita hotu nia konsiensia no sensibilidade, atu senti ka impartia ba problema saida de’it mak akontese iha ita nia sorin-sorin, no mos problema saida de’it maka hasoru husi ema ka labarik inosente sira, ne’ebe mak laiha forsa, laiha lian no laiha dalan atu defende sira nia-an.

“Hau sei halo, tau atensaun ba programa promove igualdade jeneru liu husi hakbiit labarik feto no feto sira, hodi uza sira nia diretu iha area hotu-hotu, hapara violensia no diskriminasaun hasoru labarik, serbisu ho advokasia atu fo hanoin ba komunidade, inklui mos parseiru sosiedade sivil iha munisipiu sira, hanesan Munisipiu, Aileu, Ainaro no Dili”, hateten Cidalia.

Cidalia akresenta haforsa timoroan, liuliu feto foinsa’e sira atu iha kapasidade rasik, hodi hala’o sira nia knaar ativa no pozitiva, iha sira nia komunidade, fó informasaun ba familia sira, hodi suporta labarik feto no labarik mane sira ho idade Zero (0) to’o Lima (5), atu hetan asesu di’ak ba sira nia direitu, atu asegura moris saudavel no alkansa faze esensial no dezenvolvimentu labarik nian no ikus liu fo kbiit ba estudante, Profesor/a,  komunidade no lider komunitariu sira, atu iha kapasidade adaptavel ne’ebe di’ak liu, hodi hatan ba risku dezastre mudansa klimatika no pandemia.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here