Home Notisia Meza PN Ne’ebe Rahun, Sei Harii Hikas Iha Loron Konsulta Popular 30...

Meza PN Ne’ebe Rahun, Sei Harii Hikas Iha Loron Konsulta Popular 30 de Agostu

194
0
Meja PPN nian ne'ebe hetan estragus. [Foto: Francisco JDA | 01.07.2020]

Reportazen Francisco JDA

Meza Prezidente Parlamentu Nasional ne’ebe hetan estragus, tanba konsekuensia hosi konfrontasaun ne’ebe mosu iha fulan ida liuba entre bankada partidu sira, to’o ohin loron sedauk hadia fila fali.

Ba jornalista sira Vise Segundu Parlamentu Nasionál, Luis Rigobertu hateten kona ba funsionamentu Parlamentu nia dadaun ne’e la’o di’ak ona, atividade hotu la’o bainbain tuir regimentu haruka, maibé iha fulan kotuk liu ba, deputadu balun ne’ebé mak estraga meja no dadaun ne’e Prezidente Parlamentu iha ona planu atu konstrui ka hadia fila fali.

“Atu hadia meja Parlamentu sei konvida ita nia lia nain sira iha territóriu Timor laran toma,k para bele partisipa, inklui Igreja fo fali matak malirin ba meja ne’e, para hatur fali iha nia fatin. ohin Parlamentu ba aprezenta ba ami Bispo Dili, hato’o katak 30 de Agostu ne’e atu harii fila fali meja foun iha loron konsulta populár nian”, tenik Segundu Vise PN Luis Rigobertu iha Parlamentu Nasionál, 01/07

Nia reforsa tan katak meja ne’ebe dadaun rahun ne’e, harii iha tempu Asembleia Konstituente nian, harii hosi lisan, atu hadia fila fali mós konvida lia nain hosi Munisípiu hotu inklui Igreja nune’e bele harii hikas meja ne’e ho di’ak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here