Home Notisia Deliberasaun EE, Vice Bankada CNRT: Ami Sei Hare Pedidu Justifikasaun Nesesariu ou...

Deliberasaun EE, Vice Bankada CNRT: Ami Sei Hare Pedidu Justifikasaun Nesesariu ou Lae

834
0
Vice Prezidente Bankada CNRT, Patricinio Fernandes. [Foto: Copright google | 05.08.2020]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho deliberasaun konaba Estadu Emerjensa, ne’ebe halao diskusaun liu hosi Konselho Ministru iha loron Tersa, atu solisita ba Prezidente Repúblika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, hodi deklara Estadu Emergencia dala ida tan ba period durante loron 30 ne’ebé ligadu ho moras surtu Covid-19.

Hafoin Jornalista Neon Metin dadalia ho Vise Prezidente Bankada Congresso Nacional de Reconstrução de Timor Leste (CNRT), Patricinio Fernandes konaba nesesariu ka lae governu atu extende tan estadu emergencia ba loron 30? Ba Neon Metin deputadu Patricinio Fernandes hatan katak sedauk hare situasaun iha terenu hodi fo razaun.

“Ami seidauk hare situasaun iha terenu ne’ebé bele fo razaun ba ami, atu halo komentáriu kona ba ida ne’e. Maibe ida ne’e polítika governu nian, ami sei hare pedidu justifikasaun ne’e saida, ami seidauk hare realidade iha terenu atu halo komentáriu kona ba ida ne’e”, hateten Vice Bancada CNRT, iha Bankada CNRT Parlamentu Nasional, 05/08

Vise Bancada CNRT ne’e salienta lu tan katak,  governu nia Polítika bainhira hatama pedidu, sei hare aprezentasaun refere no bele halo justifikasaun katak nesesariu ka lae.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here