Home Notisia Subsidiu COVID-19, Aldeia Hautefu, Suku Banafi Iha RAEOA Sedauk Halo Pagamentu

Subsidiu COVID-19, Aldeia Hautefu, Suku Banafi Iha RAEOA Sedauk Halo Pagamentu

324
0
Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM, Arsenio Bano. [Foto: Santina Lucia da Costa | 10.08.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oecusse Ambeno no Zona Ekonomika Espesiál no Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) hasoru malu ho Vise-Primeira Ministra no Ministra Solidariedade Sosial Inkluzaun (MSSI) relasiona ho pagamentu subsidiu COVID-19 nian iha RAEOA nian.

Prezidente Autoridade RAEOA, Arsenio Bano hato’o ba Vise-Primeira Ministra, Armanda Berta konaba kooperasaun ba oin ho RAEOA, hodi estabelese serbisu akordu hamutuk liu hosi Memorandu Entendimentu, atu pontu fokal ida melhora hadi’a di’ak liu koordenasaun entre Ministeriu Solidariedade Sosial Inkluzaun ho Rejiaun Administrativa Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA).

Arsenio Bano hateten kona-ba kestaun reklamasaun pendente iha Aldeia Hautefu, Suku Banafi ne’ebe seidauk hetan pagamentu no agora tekniku sira halo hela preparasaun serbisu, atu nune’e bele selu.

“Total benefisiariu iha RAEOA, planu antes ne’e $20 mill liu, mais depois pagamentu la to’o $20 mill, katak iha deit $18 mill de’it, ba 500 familias mak sei halo verifikasaun, balun naran dupla no reklamasaun ho aldeia ida mak seidauk hetan”, hateten Arsenio Bano ba jornalista sira, hafoin enkontru ho VPM-MSSI iha salaun MSSI, Kaikoli-Dili, loron, Segunda, 10/08.

Bano hatutan segundu etapa maka, esforsu halo hela iha MSSI, halo hela verifikasaun no preparasaun, “ami Oe-cusse hein de’it kuandu preparasaun prontu, ami kontinua koopera para pagamentu ne’e bele lao”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here