Home Feature Alex Hosi Letefoho, Konnesidu Ho nia Café Alex Ne’ebe Sabor Iha Café...

Alex Hosi Letefoho, Konnesidu Ho nia Café Alex Ne’ebe Sabor Iha Café Natureza

646
0
Alex serbi hela konsumedor sira ne'ebe semprehemu cafe alex. [Foto: Zevonia Vieira | 11.08.2020]

Reportazen Francisco JDA

Alex traballador ativu ida iha Fundasaun Haburas, liu-liu iha café natureza, ho nia badinas hodi halo café  metan ne’ebe morin no sabor tebes, bainhira horut cafe manas hosi café alex naran konnesidu hosi Alex, sente iha situsaun ne’ebe furak ida.

Alexandrinho Maia, mai hosi rai Lete Foho iha municipiu Ermera, nudar café ana, Alex hatudu duni nia tekniku oinsa halo café  ne’ebe morin no sabor

Neon Metin dadalia ho Alex ne’ebe konnesidu ho café alex, iha dadalia Alex hatudu nia hamnasa ne’ebe nakonu ho honestidade no hadomi duni nia knaar ne’ebe nia halo ona iha tinan naruk iha Fundasaun Haburas.

Alex ho idade 53 ba Neon Metin haktuir nia istoria bainhira nia komesa hahu sama ain nia ain Dili, liu-liu katak iha media Talitakum no Lalenok bainhira Timor foin hahu ukun an.

“Momentu ne’e maun sira harii media Talitakum no Lalenok, hau hanesan distributor ka faan majalah Talitakum, maibe depois hau toman malu los ona ho kolega sira, entaun hau desidi kontinua serbisu iha Fundasaun Haburas to’o ohin loron”, tenik Alex iha Knua Neon Meti, Haburas 10/08.

Alex nudar oan mesak no ohin loron nia kaben ona ho nain neen no hela iha Letefoho, Alex husik hela sira iha ne’eba no kontinua haknaar an iha Fundasaun Haburas, hodi halo café  ba konsumidor sira neebe sempre mai visita Haburas. Loron ida deit la hemu coffee alex, sente buat ida falta, sa tan bainhira Alex fila ba Letefoho, hodi visita nia familia, café natureza sente selensiu nia laran no dok hosi morin café nian.

“Ha’u Kontenti halo servisu tanba nesesidade mak obriga duni, iha foho bele halo servisu agrikultura maibé la hanesan iha Dili, tanba loron loron halo kafé no seluk no tein busa nia hahán hodi hetan osan dólar 1 ka 2”,  hateten Alex iha Fundasaun Haburas , Farol, 30/07.

Alex halo hela cafe alex. [Foto: Zevonia Vieira | 11.08.2020]

Kafe alex ne’ebe Alex faan sikra ida $0.50 cent no buli ida $2.50 cent..hmmm baratu tebes tanba lais kafe ne’ebe produs fabrika maibe kafe orijin hosi nia rai moris fatin ne’ebe ho konnesidu ho naran kafe Letefoho.

Kada fulan Alex hetan salariu $115.00 no dalaruma kada loron nia dollar 1 ka 2 hanesan bonus hosi ema ne’ebe servi ba.

Hosi observasaun Neon Metin Alex nungka hatudu nia oin hirus ba ema ne’ebe visita café natureza, nia sempre haksolok no husu ba sira, “hakarak hemu café, hau halo hela gratuita mos diak, yang penting imi mai halibur malu iha Haburas mos to’o ona”, (nia hateten ho hamnasa)

Ba Neon Metin Alex dehan halo serbisu sempre kontente, tanba se lae kontente ne’e hanesan moras boot ida.

Neon Metin husu tanba sa café ne’ebe o halo sempre gostu, no halo ema hakarak hemu hela deit? Ba Neon Metin Alex konfesa katak, “hau iha esperiensia halo café tanba hau nia Apa (papa) hili café Lakuten, habai no halo sai café”.

Alex haktuir katak café Lakuten signifika katak café sira ne’ebe Lku han no hasai fila fali mak hili habai no sona, depois sai café lolos tanba ne’e Alex komprende diak ni ih tekniku oinsa halo café ne’ebe gostu tebes

Ema sempre saudade café alex ne’ebe Alex halo iha café natureza, nia morin sempre ita horun hosi dook, halo ita hakarak hemu nafatin. Ema balun hakarak hemu café iha ka fatin café sira ne’ebe naran boot ka konnesidu ho presu ne’ebe mak karung oituan, maibe komunidade natureza desidi hodi hemu café alex, ne’ebe mak halo rasik hosi Letefoho ana ho nia sabor ne’ebe morin no baratu.

Timor nia identidade ne’ebe konnesidu mak café, bainhira hemu café alex sente liutan identidade orijin ne’ebe mak Alex hatudu liu hosi nia café alex.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here