Home Notisia Meza PPN Uluk Asina Konstituisaun Iha Leten, Buras: Meza Ne’e Iha Simboliku...

Meza PPN Uluk Asina Konstituisaun Iha Leten, Buras: Meza Ne’e Iha Simboliku no Sentidu Estadu

417
0
Membru Asemblea Konstituente iha PN. [Foto: Francisco JDA | 21.08.2020]

Reportazen Francisco JDA

Membru Asembleia Konstituente ohin hasoru malu ho Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Guterres, hodi ko’alia kona ba meja Parlamentu ne’ebe rahun no ko’alia mós kona ba agenda ka serimonia harii hikas meza foun iha nia fatin.

Reprezentante membru Asembleia Konstituinte, Buras Martins ba jornalista sira hateten, ohin fo hanoin ba PPN kona ba meza rahun, atu hatur  fila fali iha nia fatin nune’e PPN mós iha ona agenda no sei konvida membru Asembleia Konstituente atu partisipa.

“Meza ne’e uluk membru asembleia Konstituente assina Konstituisaun iha leten, hare meza ne’e labele hanesan material de’it maibé meza ne’e iha nia simboliku no iha sentidu estadu iha filosofia no iha nia natureza iha meza ne’e, mak ita harii ita nia nasaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste. Atu hatur fila fali tenki ho pensamentu ne’ebé estadu no liga mós ba kestaun kultura nian”, hateten, reprezentante membru asembleia Konstituente Buras Martins iha Parlamentu Nasionál, 21/08

Eis deputadu  ne’e reforsa tan katak membru asembleia konstituinte no la’ós partidu polítiku, mai iha ne’e hanesan membru Asembleia Konstituente ho pensamentu no vizaun estadu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here