Home Notisia Ekonomia Hakdasak? KKFP: Garante Sustentabilidade Fundu Minarai Tenke Kumpri Regra

Ekonomia Hakdasak? KKFP: Garante Sustentabilidade Fundu Minarai Tenke Kumpri Regra

224
0
Natersia da Costa Guterres negosiante kiik iha merkadu Taibesi. [Foto: Copyright Oxfam TL| 09.09.2020]

Reportazen Francisco JDA

“Ita nia dependensia ba iha ai-han rai liur makaas, numeru kiak nafati hela ho 40% resin, ita seidauk hare ninia mudansa espera katak rekuperasaun ekonomia ne’ebe ho 71 medidas bele iha duni efeitu ne’ebe diak ba iha ita nia povu sira, tanba COVID-19 ne’e laos mai hamonu ita nia ekonomia durante ne’e, ita nia ekonomia ne’e lao hakdasak hela”. Eliziaria F. Gomes

Orsamentu Jeral Estadu (OJE) sai hanesan instrumentu ida ne’ebe bele fo benefisia ba povu no dezenvolvimentu no hodi realiza kompromisu ida ne’ebe mak governu hatur ba povu hotu, maibe iha preokupasaun barak mosu hosi sosiadade sivil katak OJE ne’e bele refleta duni ba nesesidade povu nian ou lae?

Liu hosi diskusaun ne’ebe organiza hosi FONGTIL konaba Benefisiu husi Orsamentu Jeral do Estado 2020, reprezentante La’o Hamutuk, Eliziaria F. Gomes ne’ebe sai orador relata katak tuir relatirou hosi Ministeriu Agrikultura no Peskas iha tina 2019, hatutu katak produsaun fos no batar iha tonelada 47, hafoin kompara ho tinan 10 liuba hanesan deit katak laiha diferensia signifikativu, iha produsaun batar iha tokon 75, halo komparasaun ho tinan 2015 iha tokon 95 ne’e katak produsaun batar tun fila fali.

“Ita nia dependensia ba iha ai-han rai liur makaas, numeru kiak nafati hela ho 40% resin, ita seidauk hare ninia mudansa espera katak rekuperasaun ekonomia ne’ebe ho 71 medidas bele iha duni efeitu ne’ebe diak ba iha ita nia povu sira, tanba COVID-19 ne’e laos mai hamonu ita nia ekonomia durante ne’e, ita nia ekonomia ne’e lao hakdasak hela”,  Eliziaria F. Gomes Iha salaun FONGTIL, Kaikoli 09/09.

Eliziaria F. Gomes reforsa tan kontestu COVID-19 ne’e mai atu fanu deit katak durante ne’e iha hela kauza ka problema ida menus buat barak, governu  bele hare estrategia saida mak bele eleva fali seitor produtivu sira, inklui hadia kapasidade ema nian, dezenvolvimentu katak ema labele moris ho difikuldade  asesu ba bee moos, saude, edukasaun inklui eleva ekonomia lokal liu hosi seitor produtivu sira.

Iha Fatin hanesan Presidente Konselho Konsultivu Fundu Petroliferu, Juvunal Dias hateten xave sustentabilidade ba fiscal, depende ba komitmentu politika hodi kumpri regras ne’ebe hatur iha lei fundu petroliferu, signifika kuandu la kumpre regras labele koalia kona ba sustentabilidade, lei fundu petroliferu hatur hela regra ida, atu mantein fundu petroliferu labele hotu maske minarai bele maran.

Nia dehan artigu 9 espesialmente mensiona katak governu kuandu halo levantamentu, nia labele liu rendimentu sustentavel estimadu, kalkulasaun ne’ebe halo atu fundu la bele hotu, signifika kuando ita hakat liu kalkulu ida ne’e, lori fundu ba hotu no nia tenki hotu tanba 3% ba orsamentu estadu ne’e labele hamriik mesak, tenki hamriik ho prinsipiu ida kona ba espetasaun atu hetan retornu investimentu fundu petroliferu ne’ebe governu espeta atu hetan 3%,  ida ne’e laos milagre ne’e kabe ba merkadu finanseira la iha ema ida bele espekta.

Presidente KKFP dehan tan governu Timor-Leste seidauk kumpri regra, realidade hakerek deit iha ne’eba maibe politiku sira viola, atu garante sustentabilidade fundu minarai tenki kumpri regra, iha nia desempenho iha fator haat fundamental, ne’ebe fo influensia mak reserva petrolifera, presu minarai, merkadu finanseira, levantamentu fundu petroliferu no orsamentu estadu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here