Home Notisia MSSI Vizita MESSK Hodi Hare Kualidade Ensino nian no Planu Ba Oin

MSSI Vizita MESSK Hodi Hare Kualidade Ensino nian no Planu Ba Oin

653
0
VPM-MSSI Armanda Berta. [Foto: Bernarda da Costa | 11.09.2020]

Ministra Solidariedade Sosial no Inklusaun (MSSI) halo visita ba iha Ministerio Ensino no Superior Siensia no Kultura (MESSK) hodi hare servisu ministeriu nian, atu garante kualidade ne’ebe diak, hodi nune’e prepara estudante sira bele sai ema ne’ebe ho kualidade iha futuru.

Vice Primeira Ministra no Ministra Solidadriedade Sosial no Inklusaun (VPM-MSSI), Armanda Berta hateten hare serbisu ministerio nian hodi garante kualidade husi ensino sira no mos hare ba iha asaun sosial ninian, atu nune’e bele ezekuta parte asunto sosial nian no persiza halo supervisiona ba serbisu sosiail ninian.

“Tamba ne’e mak ohin hau hakat mai iha ne’e, atu hare papel aman nian no mos asunto lubuk ida, liu-liu ba iha ensino superior nia serbisu, para bele hare kualidade husi ensino sira hotu no hare direita husi parte sosiais nian hodi hare ba iha futuro”, dehan Ministra Armanda ba jornalista sira hafoin remata vizita iha MESSK, 11/09.

Iha fatin hanesan Ministro Ensino Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos hateten ministerio rasik aprezenta ona panorama jeral husi ministerio nian no mos aprezenta existensia progressu foun husi agensia nasional, husi asuntu akademika nian.

“Ami mos apresenta ona fundo desenvolvimento kapital humano nian, ne’ebe mak hahu husi tinan 2011 mai to’o ohin loron, total husi bolsu estudo nian nain hira mak existe, nain hira mak gradua no mos nain hira mak kanseladu”, sublina MESSK.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here