Home Feature Faan Modo Tulun Oan Sira nia Estudu Iha Universidade, Emilia Hola Foos...

Faan Modo Tulun Oan Sira nia Estudu Iha Universidade, Emilia Hola Foos Sukat Hodi Bele Rai Osan

883
0
Vendedor Emilia da Silva iha Balibo. [Foto: Santina Lucia da Costa | 26.10.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Nesesidade moris lor-loron obriga ema tenke bok an hodi hatutan moris, laos deit ba ai-han lor-loron nian, maibe nesesidade eskola no seluktan mos sai fator ida, oinsa hikis kosar hodi buka solusaun.

Faan modo no aifuan sira mak knaar ne’ebe halo Emilia da Silva (61) ne’e iha oan hamutuk nain 5, feto rua no mane 3. Emilia fo nia tempu tomak nudar vendador atu bele selu nia oan sira nia eskola ne’ebe halo hela estudu iha universidade.

Kaben hosi Natalino de Jesus ne’ebe moris nudar agrikultor apoiu malu, hodi halao knaar ne’e, para bele hakmaan sira nia obstaklu ne’ebe sempre mosu iha uma laran.

Jornalista Neon Metin dadalia ho Emilia iha Balibo municipiu Bobonaro, atu bele hatene besik oinsa Emilia kontinua luta hodi kria ekonomia iha nia uma laran, liu-liu iha situasaun propagasaun COVID-19.

Ba Neon Metin Emilia konfesa katak bainhira Corona mosu, liu-liu iha estadu emerjensia, modo sira ne’ebe maka nia faan, folin la hanesan uluk ka antes akontese COVID-19.

Emilia konfesa katak antese COVID-19, nia bele hetan rendimentu diak, no tulun tebes neseidade uma laran nian, maibe rendimentu hahu tun, bainhira COVID-19 afeta mai Timor-Leste no bainhira Prezidente Republika deklara estadu emerjensia

.“Uluk seidauk akontese COVID-19  ami fa’an osan iha, agora virus ne’e iha, ami fa’an mak hanesan ne’e de’it, ema la sosa, dalaruma loron ida ami hetan de’it, $4.00  to’o $5.00 dollar. Bainhira COVID-19 seidauk mosu, loron ida ami hetan $10.00 to’o $20.00 dollar. Agora la hetan liu, fulan hira nia laran ne’e modo sira rai de’it,  modo aat lori fo han fahi”, tenik Emilia da Silva ba Neon Metin iha Balibo, loron, 16/10.

Nia konfesa katak atu selu oan sira nia eskola mos la to’o tan, to’o tempu osan sosa foos laiha, uza fali osan sosa modo nian, hodi sosa fali foos, agora COVID-19 ne’e mosu ema la sosa modo, entaun sukat de’it ona foos $1.00 ka $2.00 dollar nian kalan no aban han.

Iha fatin hanesan Jose Maumori hanesan mos vendedor, oan na’in neen, feto tolu no mane tolu, ne’ebe remata ona oiha eskola sekundariu, no sira labele kontinua ba universidade tanba ekonomia la sufisiente.

Nia tenik katak bainhira COVID-19 sedauk mosu, ema sempre hola barak, osan mos iha maibe COVID-19 ne’e mosu ema hola la barak,  modo to’o dodok hotu no fo han fahi.

“COVID-19 seidauk mosu, semana ida hetan netik $50.00 to’o $100 dollar, agora virus ne’e mosu lahetan hanesan ne’e, loron ida hetan osan la to’o $20 dollar, hetan de’it $15.00 dollar mai kraik, dalaruma ema la hola fahe tiha de’it ba familia sira, se lae fo han fahi ka karau. Ami fa’an mak modo mutin, kanku, tomate, bua malus. Ami sosa modo husi ema Maliana, sira lori mai mak ami sosa, sira fa’an  futun 3 $1.00 dollar, ami fa’an fali futun 1 $0.50 sen”, tenik Jose Maumor.

Jose Maumori dehan dadaun ne’e kredit hela osan husi kompania Moris Rasik semana ida hatama $2.006 dollar, maibe modo folin laiha, ho nune fo obstaklu atu selu kredit iha Moris Diak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here