Home Notisia CNE Sosializa Informasaun Konaba Aktu Eleitoral Iha Ossu

CNE Sosializa Informasaun Konaba Aktu Eleitoral Iha Ossu

288
0
Inspector Jerla Comisão Nacional Elisoes CNE), Olavio da Costa Monteiro de Almeida . [Foto" Adalgisa Pereira | 31.10.2020]

Reportazen Adalgisa Pereira

Inspector Jerla Comisão Nacional Elisoes CNE), Olavio da Costa Monteiro de Almeida fahe informasaun ba komunidade konaba Liu Hosi Edukasaun Sivika Ita Hakbiit Sensu de Pertense Ba Aktu Eleitoral.

Liu hosi enkontru ho komunidade ne’ebe realiza iha Ossu-Municipiu Viqueque, Inspector Jeral CNE hateten komunidade sira mak nudar autor ba eleisaun no hatene konaba direitu.

 “Komunidade sira nu’udar autor sira ba iha elisaun, nudar portador ba iha kartaun elitoral sira hotu, bele hatene kona ba sira nia direitu sira atu partisipa iha elisaun, iha prosesu elitoral iha siklu ida ne’ebe mai husi rejistu, to’o iha rezultadu elisaun. Ida ne’e hanesan responsabilidade sidadaun hotu nian, atu nune’e bele akompanha prosesu ne’e husi inisiu rejensiamentu, ba to’o iha kampaña elitoral no hatene mos kona ba oinsa atu halo kontagem ba apuramentu to’o iha rezultadu ne’ebe publika sai husi Tribunal Rekursu”, dehan Inspector Gerla Comisão Nacional Elisoes Olavio da Costa Monteiro de Almeida ba jornalista iha Ossu de Cima, 29/10.

Nia hateten m aktividae ne’e laos halo deit iha suku Ossu de Cima, maibe hala’o iha teritoriu Timor laran tomak no patisipasaun ba edukasaun sivika ne’e hamutuk nain 20,000 no fatin ne’ebe mk hala’o aktividade ne’e kuaze 200.

Ihiha fatin hanesan Xefe Suku Ossu de Cima mos husu ba partisipantes sira fahe tutan informasaun ne’ebe mak sira hetan ba familia sira, hodi bele iha konnesementu relasiona ho prosesu eleisaun nian. Iha sorumutu ne’e hetan partisipasaun hosi estudante, komunidade, Polisia sira no estajiariu Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here