Home Uncategorized Governu Aloka Orsamentu Ba Projetu Irigasaun Haforsa Seitor Agrikultura

Governu Aloka Orsamentu Ba Projetu Irigasaun Haforsa Seitor Agrikultura

311
0
Vise Primeiru-Ministru (V-PM) no Ministru Planu no Ordernamentu, José Maria dos Reis. [Foto: Santina Lucia da Costa | 08.12.2020]

Reportazen neon metin

Relasiona ho aloka orsamentu ba iha seitor agrikultura ho 2.1% deit, liu hosi submisaun Oxfam nian  hateten agrikultura sai fonte principal ba sustenta familia kuaze 80% no adultu 64% ne’ebe serbisu nudar agrikultor iha Timor-Leste (data estatistik 2015), maibe area agrikultura ladun hetan atensaun sufsiente desde tempu naruk no alokasaun orsamentu mak laiha nia aumentu hosi tinan tinan ba tinan (dadus RDTL 2017.

Iha submisaun mos hateten katak reflet aba Orsamentu Jeral Estadu 2021 (OJE) hosi biliaun $1,895 alokasaun ba agrikultura mak2.1% deit, maske governu friza iha Planu Rekuperasaun Ekonomika (RDTL 2020) katak agrikultura ihda forte sei sai xave ba hadiak seguransa aihan no proteje ekonomia hosi krize iha futuru.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here