Home Notisia Dada Fibra Optika Mai TL, Duarte: Tenke Iha Kapasidade Atu Kontrola

Dada Fibra Optika Mai TL, Duarte: Tenke Iha Kapasidade Atu Kontrola

494
0
Fiber Optic. [Foto: Google | 06.11.2020]

Reportazen Francisco JDA

Governu iha ona planu ka polítika iha tempu badak, atu dada Fibra Obtika mai iha Timor-Leste. Tuir Prespektiva hosi Prezidente Bankada CNRT, Duarte Nunes ba jornalista sira hateten,  Fibra Obtika ne’e sei lori benefisiu ba Timor, maibé iha mós nia implikasaun tenki hatene, oinsá mak kontrola nune’e labele hetan aproveitamentu hosi ema seluk, tenki iha kapasidade tanba iha kustu boot ba instalasaun ida ne’e.

“Ita presiza hare kustu ho benefisiu ne’e, Prejudika ita ka lae, kuandu ita dehan la prejudika ita tenki iha kapasidade atu kontrola, fasilita povu tomak hetan internet ho kapasidade lais nian, tuir ha’u Austrália mak monta hotu ho kustu mais se prosesu lao mak ita akompnha”, dehan Prezidente Bankada CNRT Duarte Nunes iha Parlamentu Nasiona, 06/11.

Prezidente Bankada CNRT hatutan, bainhira halo diskusaun Parlamentu sei husu kona ba oinsá mak bele to’o iha faze instalasaun no fornesimentu ne’e presiza iha esklaresimentu ba povu tomak atu hatene.

Iha fatin hanesan Deputadu Bankada PD, Mariano Sabino  Asanami ba jornalista sira hateten, atu dezenvolve Fibra Obtika presiza dezenvolve hosi súl no norte, para bele iha balansu bainhira at ruma karik bele taka malu.

“Polítika Kabel Sumarino ne’e mak kuandu tama bele halo internet ne’e folin tun, atu fasilita investimentu ita nia internet tenki murah (baratu) agora ne’e era digital atu siviliza no digitalize, programa governasaun, edukasaun hotu ita presisa internet ne’ebé Baratu atu asesu internet too iha fatin hotu-hotu”, hateten Asanami.

Asanami reforsa tan eskola hotu tenki asesu ba internet, para lalais digitaliza no moderniza sosiedade iha era digitalizasaun ba jerasaun sira.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here