Home Meio Ambiente Sosializa Dekretu Lei 37/2020 Ba Empresa, SEA: 23 Fevereiru Tempu Final Uza...

Sosializa Dekretu Lei 37/2020 Ba Empresa, SEA: 23 Fevereiru Tempu Final Uza Plastiku

472
0
Secretario Estadu Ambiente, Demetrio Amaral.[Foto: Francisco JDA | 17.11.2020]

Reportazen Francisco JDA

Sekretario Estadu Ambiente (SEA) halo sosializasaun ba empresa importadór no fabrika sira, kona ba oinsá atu kombate politika zero plástiku ka halakon palstik, hafoin Presidente Republika promulga dekretu lei no 37/2020 iha 23 Septembru no 23 Fevereiru, tempu final atu uja single use plastic ka labele importa ona plástiku mai iha Timor- Leste.

Secretario Estadu Ambiente, Demetrio Amaral ba jornalista sira hateten presiza iha koragen atu halakon duni plastiku, espera entidades hotu hakarak kolabora no iha 23 Fevereiru 2021 bainhira balun ne’ebe kontra dekretu lei kriminaliza sira.

“Agora ne’e ita implementa dadauk ona, hau taka tiha ona empreza ida iha semana kotuk, ohin hau simu ninia advogadu ninia karta, se fabrika nia importa barak diak liu ita taka, se hau hetan oin hau ba ho kódigu penal para atu taka”, hatete Secretario Estadu Demetrio Amaral   iha salaun Maubara Room Timor Plaza, 17/11

Nia dehan dadaun ne’e identifika ona empresa rua ne’ebe prodús plástiku, maibé sei serbisu hamutuk ho intelijénsia sira, atu hatene sira nia fatin, sei bolu  mos ho Polisia lao hamutuk  atu  halo buska ba evidénsia aprendimentu, ba sasán sira no kompania ne’ebe importa barak liu  plastiku mak Star King, mais tanba kolabora diak ho SEA, maibé husu importa karik númeru labele boot

“Se imi hanoin atu importa foun karik, labele númeru ida ne’ebe distribui faan to’o liu tiha fin Fevereiro. Hau koalia ho empresa balun sira dehan, labele agora sasán mai kontainer rua ami komesa order ona sasan komesa hatama ba kontainer, mais hau dehan labele tanba lei hatur ona, selae orsida hau mak kontra fali lei, entaun ita fo hanoin ba malu, ita halo kompras karik labele kompras barak ona plastik sira ne’e”, hateten Deometro Amaral

Entertantu Representante Empresa Timor Holding, Zonia dos Reis ba jornalista sira dehan, governu iha hanoin diak kona ba atu halo planu ba iha tinan 2021, ida ne’e idea diak, atu nune’e bele reduz plástiku ne’ebe mak iha rai laran tanba hare barak liu ema uza plastik no soe lixo arbiru

“Hosi sosializasaun ne’e ita bele reduz plástiku, liuliu iha kapitál Dili. Informasaun sira ne’e fahe tutan atu nune’e atu la bele uja plastiku, ita apresia tebes ba governu nia programa ne’e hau hanoin katak aplika lalais ne’e diak liu tan”, hatete Representante Timor Holding, SA Zonia dos Reis

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here