Home Notisia CNC ho MTCI Asina Nota de Entendimentu Ba Prezerva Sitiu Istoriku no...

CNC ho MTCI Asina Nota de Entendimentu Ba Prezerva Sitiu Istoriku no Transferensia Memori Pasadu

257
0
CNC ho MTCI asina nota de Entendimentu. [Foto: Henrique | 23.11.2020]

Reportazen Henrique S. De Jesus

Centro Nacional Chega! (CNC) asina nota de entendimentu ho Ministreiru Turizmu Komersiu no Industria, ba iha Prevensaun Memoria Pasadu, Identifikasaun, Promosaun no Protesaun Sitiu Istoriku nu’udar sitiu Turizmu  inklui formasaun iha area Tour Guide, kulinaria no costumer Service.

Ministru Turizmu Komersiu no Industria(MTCI), Dr. Jose Lucas Do Carmo Da Silva hateten governu hatur ona pozisaun nu’udar kompetetitivu no sei serbisu makas hodi explora no hatudu buat ne’ebe uniku husi Timor.

Ministru Jose hateten VIII Governu Konstutuisional hahu rekoñese, esbtabelese no konsidera ona iha ninia programam ba hatur pozisaun ida ne’ebe kompetitividade iha rejiaun ida ne’e, siginifika katak governu entende didiak ona no tenki serbisu makaas, hodi explora no atu hatudu saida mak ita iha no ema seluk laiha no saida mak uniku iha Timor fatin.

Nia dehan atu atinji planu governu ne’e nian, nesesaria tebes ita tenki dezenvolve estratejia iha parte Turizmu ninian, ne’ebe promosaun no marketing sai komponente fundamental tebes iha prosesu ne’e.

“Atu afirma katak ita iha dunik preparasaun ba kompetitividade iha area sira ne’e, ita tenki hahu servisu hamutuk”, dehan Ministru  Jose salaun CNC, 23/11.

Tuir nia hanoin presija serbisu makaas promove turizmu komunitaria, presija hare turizmu ekolójika, turizmu adventuras, turizmu relijiozu, turizmu kultural nune’e mos presija dezemvolve hodi bele halo promosaun.

“Ohin ne’e momentu istoriku ba instituisaun rua atu mai hamutuk iha fatin ida ne’e, atu halo asinatura ba nota entendimentu hodi servisu hamutuk entre Ministeiru Turizmu Komersiu Industria ho Centro Nacional Chega ho objetivu oinsa Ministeiru servisu hamutuk atu halo promosaun ba ita nia turizmu istoriku, importante tebes ba publiku hotu hatene implementa rekomendasoens sira ne’ebe maka  mai husi CAVR ho CVA, rekomendasoens sira ne’e dukumenta ona iha ne’eba ita presija halo divulgasoens i ita oinsa halo implementasoens ba rekomendasoens sira ne’e”, dehan Ministru

Iha fatin hanesan Diretor Ezekutivu CNC, Hugo Fernandes hateten nota de entendimentu ida ne’e nu’udar jestu politika VIII Governu Konstituisional, liu husi Ministeiru Turizmu Komersiu no Industria nian, ne’ebe sei foka liu ba prezervasaun no dezenvolvimentu sitiu istoriku no tranferensia memoria pasadu ba publiku ho ninia kategoria  sira

“Kompremetidu no implementa dadaun programa governu nian iha aspetu prezervasaun memoria pasadu nian, liu husi prezerva no dezenvolve sitiu istoriku hodi bele kontribui ba dezenvolvimentu seitor turizmu istoriku no transferensia memoria pasadu ba publiku”, dehan Hugo Fernandes.

Nia dehan Nota de intendimentu ida ne’e sei hare ba rekomendasaun reparasaun mak hanesan hari’i fila fali fatin sira ne’ebe mak uluk violasaun direitus umanus sira akontese ba. Halo reparasaun ida ho forma koletiva no prezerva fatin sira  para fo hanoin nafatin ita nia entidade publiku sira, governante sira no mos liu-liu sai edukasaun ba ita nia gerasaun foun. Iha mos  reparasaun ida ne’ebe klaru ita tenki hakbi’it sobrevivente sira nia moris.

“Ita hare potensia ida ne’ebe mak fo husi ita nia fatin istoriku sira ne’e mak potensia ba dezenvolvimentu seitor ekonomia nian. Kuandu ita halo programa turizmu involve industria, komunidade, ita hein katak ho partisipasaun komunidade nia rasik liu husi konseitu turizmu komunitaria sira bele mos foti benefisiu ruma husi fatin sira ne’ebe mak uluk ne’e karik halo terus ita. Maibe, klaru ema mai vizita ema hakarak hatene, entaun iha produtu- produtu turizmu balun ne’ebe mak bele tulun empodera sira nia ekonomia”, hateten Hugo

Nota entendimentu ida ne’e sei foka liu ba prezervasaun no dezenvolvementu sitiu istoriku sira iha Timor-Leste, husi Periodu 1974-1999 nu’udar destinasaun turistiku ida. Centro Chega hatur konseitu sitiu istoriku kategoria ha’at hanesan sitiu sira ne’ebe konsidera nu’udar prizaun no sentru detensaun sira, sitiu ne’ebe violasaun direitus umanus sira akontese ba, sitiu sira ne’ebe ema Timor publikamente espresa sira nia direitu ba autdeterminasaun, no sitiu sira ne’ebe konsidera nu’udar abrigu ba rezistensia armada sira nian.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here