Home Notisia OJE 2021 Inkluzivu, Tenke Investe Iha Agrikultura, no Irigasaun Sai Baze Fundamental

OJE 2021 Inkluzivu, Tenke Investe Iha Agrikultura, no Irigasaun Sai Baze Fundamental

2656
0
Sekretariu Jeral FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri. [Foto: Santina Lucia da Costa | 07.12.2020]

Reportazen neon metin

Relasiona ho ezijensia hosi organizasaun sivil hodi implementa Orsamentu Jeral 2021 (OJE) hodi investe iha seitor agrikultura no tenke implementa orsamentu ne’ebe inkluzivu,  ba preokupasaun hosi organizasaun sivil, jornalista Neon Metin halo afirmasaun konaba partidu FRETILIN ne’ebe viabiliza VIII Governu Konstituisional hodi bele kontinua implementa programa dezenvovimentu, ne’ebe lidera hosi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

Ba Neon Metin Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri hateten, Orsamentu Jeral Estadu baze ba programa naturalmente agrikultura ne’e transversal.

“Kuandu implementa orsamentu ne’e mak ita hare, ba hau orsamentu ne’e inkluzivu. Faze agora ne’e tenke investe duni iha area produtivu ne’e katak seitor agrikultura mak sai prioridade”, hateten Dr. Mari  iha hafoin remata sai orador seminariu nasional hodi komemora loron Invasaun 7 Dezembru nudar loron Memoria de Timor-Leste, iha Commite Central FRETILIN – Loromata, 07/12.

Bainhira Neon Metin husu konaba orsamentu ba seitori Agrikultura ne’ebe aloka deit 2.1%, ida ne’e naton hodi haforte seitor iha Agrikultura?

Ba Neon Metin eis Primeiru Ministru ne’e hateten seitor Agrikultura laos deit atu kuda ai-han maibe hare mos ba infrastrutura agrikultura. Tuir Dr. Mari katak seitor agrikultura abandonadu tinan barak nia laran ona no presiza reativa tenke investe uluk iha bee, liu-liu iha irigasaun tanba ne’e sai fundamental, “Se irigasaun la halo uluk no tau osan ba agrikultura para atu kuda deit ne’e sei la atinji”.

Dr. Mari Alkatiri hatutan OJE 2021 nudar premeira faze ba rekuperasaun ekonomia no estabilizasaun ekonomia no nia prinsipiu baze mak investe iha area produtiva no reforma sustentavel, laos hanesan uluk ne’ebe hare deit ba mega projetu no tenke ekonomia ne’ebe rezilienti

Relasiona ho OJE 2021 Oxfam mos halo submisaun ba Parlamentu Nasionl no influensia VIII Governu atu investe iha seitor agrikultura hodi diversifika ekonomia no halo ekonomia sai sustentavel no inkluzivu. Presija fo apoio ba dezenvolve merkadu local no halo dezenvolvimentu sustentavel ho prespetiva sensivel jéneru, no inkluzivu ba ema ho difisensia.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here