Home Notisia Uma Kain 54 Iha Suku Builale-Ossu Sedauk Asesu Bee Moos, Estrada no...

Uma Kain 54 Iha Suku Builale-Ossu Sedauk Asesu Bee Moos, Estrada no Eletrisidade

975
0
autoridade lokal suku Builale, Antonio Gomes Moniz. [Foto" Abrao da Costa | 23.12.2020]

Reportazen David da Costa Gusmao

Bee mak moris, umanu, bee moos sai neseidade fundamental ema hotu nian, tuir Konstituisaun hateten ema hotu iha direitu atu asesu ba nesesidade fundamental hanesan eletrisidade, saude no bee moos. Timor liberta ona povu hosi ukun colonial, maibe oinsa liberta povu hosi mukit no kiak?

Jornalita Neon Metin dada lia ho autoridade lokal suku Builale, Antonio Gomes Moniz, konaba situasaun komunidade iha suku refere ne’ebe la asesu bee moos iha tinan naruk nia laran. Ba Neon Metin Antonio Gomes Moniz hateten durante ukun-an to’o ohin loron komunidade hamutuk uma kain 54 iha suku Builale, posto admnistrativu Ossu, Municipiu Viqueque seidauk asesu eletrisidade ho bee moos.

Autoridade lokal ne’e dehan  iha suku Builale iha aldeia 5 no problema ne’ebe mak durante suku Builale hasoru  iha tempu ukun an to’o mai agora mak estarda, saude, eletrisidade no bee moos.

“Ita Timor-Leste ukun an to’o mai agora problema ne’ebe mak hau nia suku hasoru mak estrada, saude, eletrisidade ho bee moos”, informa xefe suku Builale Antonio ba jornalista Neon Metin iha centro konvensional Dili Tersa-feira 22/12.

Komunidade iha suku Builale populasaun hamutuk 2.209, no iha komunidade uma-kain 54 iha suku Builale mak seidauk asesu ba eletrisidade ho bee moos.

“Konaba Eletrisidade hau halo ona proposta maibe seidauk iha resposta, maibe ba bee moos iha ona NGO balun ne’ebe mak dada bee moos ne’e, maibe seidauk to’o ba aldeia sira, ho ida ne’e mak hau nia komunidade iha uma-kain 54 seidauk asesu ba bee moos no eletrisidade”, tenik nia.

Nia sujere ba parte relevante sira atu tau atensaun ba problema sira ne’ebe mak komunidade sira hasoru iha baze, liu-liu iha suku Builale ne’ebe mak komunidade uma-kain 54 la asesu eletrisidade ho bee moos, parte relevante sira atu haree ba problema sira ne’e, hodi bele responde komunidade sira nia preokupasaun.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here