Home Notisia AIFAESA Sedauk Iha Laboratoriu Hodi Halo Teste Ba Ai-han Importadus

AIFAESA Sedauk Iha Laboratoriu Hodi Halo Teste Ba Ai-han Importadus

234
0
Diretor Operasaun AIFAESA, Gabriel da Costa. [Foto: Francisco JDA | 08.02.2021]

Reportazen Francisco JDA

Autoridade Inspesaun Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitaria no Alimentar (AIFAESA) halo fiskalizasaun no inspesaun ba distributor hotu ba iha produtus importador ne’ebé tama iha Timor-Leste , maibé seidauk  iha fasilidade  laboratorium, atu halo teste ba produtus importadus ho lalais.  

Diretor Operasaun AIFAESA, Gabriel da Costa hateten dadaun ne’e AIFAESA seidauk iha laboratoriun tanba ne’e mak produtu sira importa ne’e livre hela, maibé tuir lolos produtu sira importa mai ne’e AIFAESA mak halo intervensaun no teste uluk atu hare iha kualidade ou lae, hafoin mak importa mai Timor-Leste.

“AIFAESA establese durante tinan tolu ba haat, ne’e difikuldade makaas liu mak laboratoriu tanba ita hare katak produtu importadus ne’e mai hosi nasaun liur hotu de’it, realidade kada vez ita deskonfia mais ita ba foti teste no koordenasaun ho parte relevante sira, atu halo teste maibé ita nia ekipamentus mak la iha liu.  Espera katak 2021 ne’e Orsamentu AIFAESA preve sosa ekipamentu para halo teste”, hatete Diretor Operasaun AIFAESA Gabriel da Costa iha knaar Fatin, Kaikoli, 08/02

Diretor Gabriel da Costa reforsa tan, bainhira ami hetan informasaun ba keixa sira ba deskonfia produtu ne’ebé expire ona ba komunidade atu konsumu, ezemplu Manutolun, fos, ikan, naan ida ne’e bele halo teste iha Ministeriu Saúde, Agrikultura.

Nia salienta katak espera iha tinan 2021 garante katak sasán sira ne’e kompletu, hodi bele teste no rezultadu ne’e la bele hein tempu kleur, se ohin deskonfia produtu ruma, ita foti amostra liu oras tolu ka haat tenki públika kedas, nune’e bele garante saúde públiku ba komunidade sira.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here