Home Notisia Ekipamentu no Espasu Kloot, Difikulta Serbisu Registu Notaridu Hodi Prosesa BI no...

Ekipamentu no Espasu Kloot, Difikulta Serbisu Registu Notaridu Hodi Prosesa BI no Sertidaun

328
0
Diretora DMSCRN, Alda Maria José Pereira Soares da Silva. [Foto: Francisco JDA | 08.02.2021]

Reportazen Francisco JDA

Diresaun Municipal Serbisu Conservatoria Registu Notariadu Municipiu Dili ( DMSCRN) hasoru difikuldades barak tanba ekipamentus la sufisiente no espasu ne’ebé kloot, halo funsionariu sira la dun book an di’ak, bainhira atu halo atendimentu ba kliente sira ba trata dokumentu hanesan Bilete Indentidade (BI) no Sertidaun RDTL

Diretora DMSCRN, Alda Maria José Pereira Soares da Silva ba Jornalista sira hateten ekipamentu elektronika atu utuliza ba serbisu, hodi atende kliente sira mak menus no difikulta mós funsionariu sira atende lalais, tan ne’e ami husu ba governu atu bele kria espasu ne’ebé di’ak para bele halo atendimentu ne’ebé di’ak ba ita nia titular sira.

“Ami nia espasu mak la to’o tanba edifisiu kloot liu, ami atende ema ne’ebé barak entaun halo ami funsionariu iha ne’e book an la dun di’ak, wainhira ita nia titular sira tur nakonu iha laran no mós ekipamentus elektronika hanesan komputador sira ne’e la suficsente kada funsionario ida, atu bele kaer ida”, hateten Diretora DMSCRN, Alda Maria José Pereira Soares da Silva iha kalan fatin Kaikoli, 08/02

Diretora Alda husu nafatin governu atu fornese ekipamentu nesesidade para halo atendimentu lalais ba kliente sira 

“Atendimentu ba kliente sira tuir orario mak ami fo no volume ema loro-loron sae makaas, maibé ba sertidaun RDTL ami simu kada loron ema nain 40, sura kedas oras serbisu nian.  Ba Bilete Identidade la iha limitasaun no dalaruma bele atende to’o 100 resin, ne’ebé pertense ba municipiu Dili”, dehan Alda

Diretora ne’e informa ema ne’ebé hosi Municipiu seluk mak atu husu pedidu ba renovasaun, diresaun sei haruka ba iha Registu Central Notariadu nian iha Mandarin

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here