Home Notisia MS Rejeita Teste PCR Laiha Kualidade, Odete: Duranta Ema Viajem Ba Liur...

MS Rejeita Teste PCR Laiha Kualidade, Odete: Duranta Ema Viajem Ba Liur Laiha Problema

939
0
Ministra Saude (MS), Odete Maria Freitas Belo. [Foto: David da Costa | 27.04.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Relasiona ho timoroan nain-35  ne’ebe tuir lolos iha loron 18 Abril tenke halo viajen hosi Kuala Lumpur Malaysia  ba Inglatera, maibe sira infrenta problema iha Kuala Lumpur tanba tuir informasaun hosi Pedro Carascalao esplika katak British High Commissioner iha Kuala Lumpur, sira labele kontinua viajen tanba kestaun kualidade Polymerase hain Reation (PCR) Timor nian ne’ebe laiha kualidade.

Ba kestaun ida ne’e jornalista sira konfirma ho Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo rejeita informasaun ne’e no sei buka solusaun. Ministra hateten Laboratoriu Nasional (LABNAS) Timor-Leste se laiha kualidade, durante timoroan sira no ema estranjeiru sira bainhira atu sai ba rai liur lori rezultadu hosi ne’e laiha problema durante viajem.

 “Ha’u la hatene informasaun teste laboratoriu ba PCR laiha kualidade, atu deklara katak Laboratoriu Nasional ne’e ida de’it no atualmente halo atividade teste ba ema ne’ebe presiza no makina halo analiza ba amostra sira . Entaun ha’u nafatin hateten katak Laboratoriu Nasional nia teste iha kualidade ,” Informa Ministra Odete hafoin remata enkontru ho Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak iha nia  rezidensia Farol, 27/04.

Ministra Saude konsidera presiza identifika buka buka hatene teste PCR ne’ebe mak scan deit, tuir informasaun ne’ebe espalla iha media sosial

“Normalmente kuandu ita atu ba rai  liur,  la’os na’in  haat ou na’in  lima de’it, maibe ema lubuk ida ona mak ba, no la’os timoroan de’it, maibe ema estranjeiru sira ne’ebe hakarak ba vizita sira  nia familia no mos antes sai halo teste PCR, no Laboratoriu Nasional mak halo teste no fo sai rezultadu analiza , ne’ebe durante ne’e laiha problema”, nia esplika.

Nia salienta Ministeriu Saude no Laboratoriu Nasional sei buka solusaun , liuhosi Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun no ajensia ne’ebe trata viajen sira hodi husu lolos problema ne’e iha saida, mak sira haruka karta mai no tuir karta ne’ebe ami simu , ema sira ne’e fila la’os tanba kualidade teste PCR maibe iha dokumentu balun mak sai kestaun ba sira.

*(David da Costa Gusmao nudar estundate UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here